FAQ:

Jakie warunki należy spełnić, aby wziąć udział w przetargu?

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium, które to wynosi 10% wartości oszacowania danej nieruchomości. Kwota oszacowania nie jest tożsama z wysokością kwoty wywoławczej. Cena wywoławcza w pierwszej licytacji, to ¾ oszacowanej przez rzeczoznawcę wartości.

Zgodnie z prawem w przetargu nie może uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie i dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie dopełnił warunków poprzedniej licytacji.

Szczegółowe warunki przetargu, terminy składania ofert oraz wymagalna zawartość oferty opisywana jest w Warunkach Przetargu dołączanych w formie załącznika do ogłoszenia. Z reguły jednak oferta powinna zawierać:

a) dane oferenta – imię i nazwisko, firmę, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, numer dowodu osobistego, aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców, numer konta, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium;
b) NIP, bądź w przypadku osób fizycznych –PESEL, lub w przypadku podmiotów zagranicznych, numer nadany przez odpowiedni organ podatkowy i statystyczny;
c) oferowaną cenę brutto (wyrażoną liczbowo oraz słownie) w złotych za przedmiot przetargu równą co najmniej cenie wywoławczej,
d) w przypadku oferentów będących osobami prawnymi – aktualne odpisy z właściwych rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego;
e) oferta oferenta będącego osobą fizyczną powinna zawierać oświadczenie czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego.
f) zezwolenia i zgody – jeżeli z uwagi na osobę oferenta są one prawem wymagane;
g) podpisy osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
h) dowód wpłaty wadium;
i) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości;
będącej przedmiotem przetargu oraz warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
j) oświadczenie o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze zbyciem
nieruchomości;
k) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, operatem szacunkowym określającym
wartość rynkową nieruchomości i ich akceptacji bez zastrzeżeń.

Oferty nie spełniające przynajmniej jednego z podanych w warunkach przetargu wymogów mogą nie zostać dopuszczone do przetargu.

POWRÓT