FAQ:

Jakie warunki należy spełnić, aby wziąć udział w przetargu?

Co powinna zawierać oferta w przetargu?

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium, które to wynosi 10% wartości oszacowania danej nieruchomości. Kwota oszacowania nie jest tożsama z wysokością kwoty wywoławczej. Cena wywoławcza w pierwszej licytacji, to ¾ oszacowanej przez rzeczoznawcę wartości.

Zgodnie z prawem w przetargu nie może uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie i dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie dopełnił warunków poprzedniej licytacji.

Szczegółowe warunki przetargu, terminy składania ofert oraz wymagalna zawartość oferty opisywana jest w Warunkach Przetargu dołączanych w formie załącznika do ogłoszenia. Z reguły jednak oferta powinna zawierać:

a) dane oferenta – imię i nazwisko, firmę, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, numer dowodu osobistego, aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców, numer konta, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium;
b) NIP, bądź w przypadku osób fizycznych –PESEL, lub w przypadku podmiotów zagranicznych, numer nadany przez odpowiedni organ podatkowy i statystyczny;
c) oferowaną cenę brutto (wyrażoną liczbowo oraz słownie) w złotych za przedmiot przetargu równą co najmniej cenie wywoławczej,
d) w przypadku oferentów będących osobami prawnymi – aktualne odpisy z właściwych rejestrów, a dla osób fizycznych kopię dowodu osobistego;
e) oferta oferenta będącego osobą fizyczną powinna zawierać oświadczenie czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego.
f) zezwolenia i zgody – jeżeli z uwagi na osobę oferenta są one prawem wymagane;
g) podpisy osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
h) dowód wpłaty wadium;
i) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości;
będącej przedmiotem przetargu oraz warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
j) oświadczenie o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych ze zbyciem
nieruchomości;
k) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, operatem szacunkowym określającym
wartość rynkową nieruchomości i ich akceptacji bez zastrzeżeń.

Oferty nie spełniające przynajmniej jednego z podanych w warunkach przetargu wymogów mogą nie zostać dopuszczone do przetargu.

 

 

Restrukturyzacja firm - nowe życie firmy bez długów
Odpowiedzi na pytania związane z restrukturyzacją sądową firm i gospodarstw rolnych

Restrukturyzacja firm

Przedsiębiorco, zastanawiasz się, czy Twój biznes przetrwa obecnie panujący kryzys? Zwiększające się koszty prowadzenia działalności sprawiają, że brakuje Ci pieniędzy na spłatę swoich kredytów? Jeśli twoje zobowiązania przekraczają 500 tys zł i chcesz zmniejszyć swoje raty już dziś skontaktuj się z doradcą restrukturyzacyjnym i porozmawiaj o negocjacjach z wierzycielami i zawarciu układu na możliwych warunkach. Wejdź na stronę VINDICO i dowiedz się więcej

 

Dowiedz się więcej:

https://vindico.pl/wiedza/minimalna-kwota/

 

POWRÓT