½ udziału, Mercedes-Benz, A-140, rok prod. 1999

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt VIII GUp 316/21 sprzeda z wolnej ręki majątek objęty masą upadłości w postaci ½ udziału w prawie własności samochodu osobowego marki Mercedes-Benz, A-140, rok prod. 1999, nr rej. DOL 67167, VIN WDB1680311J299005,
— na następujących warunkach:
1. sprzedaż może nastąpić za najwyższą cenę możliwą do uzyskania na rynku,
2. oferty nabycia składnika majątku upadłego w zaklejonej kopercie, uniemożliwiającej jej otwarcie z dopiskiem – do Syndyka Mirosława Piechowiaka, postępowanie na sprzedaż udziału w samochodzie, sygn. akt VIII GUp 316/21, nie otwierać – należy składać w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. na adres Syndyk Mirosław Piechowiak, ul. Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław – liczy się data wpływu,
3. oferent powinien w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. wpłacić wadium w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych, 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości:
Marcin Hernik w upadłości
nr rachunku 53 1090 2529 0000 0001 4840 4192
4. oferta powinna zawierać:
a) dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), nr telefonu kontaktowego, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu,
b) oferowaną cenę sprzedaży,
c) w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), oraz nr PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne,
d) w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika oryginał udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,
e) wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,
f) zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich kosztów i opłat związanych z zakupem,
g) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz zgodę na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 § 1 k.c.,
h) dowód wpłaty wadium,
5. oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 4, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu,
6. rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 28 listopada 2022 r. o godzinie 9:00 w Biurze Syndyka przy ul. Piłsudskiego 74/320 we Wrocławiu (w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii otwarcie ofert nie będzie miało charakteru publicznego),
7. złożenie jednej oferty wystarcza do dokonania sprzedaży,
8. wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk,
9. cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem,
10. wadium złożone przez oferenta, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 14 dni od daty wyboru ofert,
11. jeżeli nabywca nie wykona warunków sprzedaży, traci wadium, które przepada na rzecz masy upadłości, a skutki wyboru oferty wygasają,
12. wszelkie koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy ponosi kupujący,
13. kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży na podstawie art. 558 k.c.,
14. pozostawia się syndykowi wyłączne prawo wskazania miejsca zawarcia umowy sprzedaży, treść umowy sprzedaży ustalona przez syndyka nie podlega negocjacjom,
15. zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania na sprzedaż lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny,
16. w sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy – Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego,
17. w przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z taką samą najwyższą oferowaną ceną sprzedaży, syndyk wyznaczy oferentom, którzy złożyli takie oferty, termin do złożenia innej oferowanej ceny sprzedaży nie niższej niż zaoferowana cena,
18. wszelkich informacji udziela syndyk pod nr tel. 694 568 778.

Cena: 1 zł brutto
Dodano: 15 lutego 2022
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Wrocław
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]