1/2 udziału w lokalu usługowym od Syndyka – Warszawa, ul. Światowida

Opis:
W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XIX GUp 657/20 syndyk masy upadłości sprzedaudział w wysokości ½ części w prawie własności lokalu niemieszkalnego nr 32 o powierzchni 87,00 m2, położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Światowida 49 w Warszawie, oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 71 w obrębie 4-03-04, w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, dla którego Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00342668/7 – wraz z własnością lokalu każdoczesnemu właścicielowi przysługuje udział w wysokości 63/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00276174/3 za cenę nie niższą niż 356.500,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych).
Link do wideospaceru: https://youtu.be/JUnP1nfohxI
Cena: 356 500 zł brutto
Dodano: 8 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]