1/2 udziału w nieruchomości od Syndyka – Prostyń, Kiełczew

Opis:

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XIX GUp 725/20 syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 119 (o powierzchni 0,65 ha z obrębu 0019 Prostyń położonej w miejscowości Prostyń, gminie Małkinia Górna, powiecie ostrowskim, woj. mazowieckim), 1029 – o powierzchni 0,24 ha i 1030 – o powierzchni 0,58 ha (z obrębu 0010 Kiełczew położonej w miejscowości Kiełczew, gminie Małkinia Górna, powiecie ostrowskim, woj. mazowieckim), o łącznej powierzchni 1,47 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OS1M/00058603/7 za cenę nie niższą niż 9.160,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

Wymagane wadium w wysokości 1.000,00 zł płatne na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 5 maja 2021 roku o godzinie 12:00.

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy lub pod nr telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Cena: 9 160 zł brutto
Dodano: 7 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Prostyń
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]