1/2 udziału w nieruchomości od Syndyka – Stara Wieś

Opis:

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XIX GUp 29/21 syndyk masy upadłości sprzeda:

Udział w wysokości ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki ew. nr 119/1 (o pow. 1008 m2) oraz nr 119/5 (o pow. 565 m2), obręb 0012 Stara Wieś, zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi, położonej przy ul. Grodziskiej 75A w Starej Wsi, dla której to Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1P/00043874/7 za cenę nie niższą niż 228.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2021 roku.

Wymagane wadium w wysokości 20.000,00 zł płatne na rachunek bankowy prowadzony dla obsługi masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 9 czerwca 2021 roku o godzinie 12:15.

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości można uzyskać w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy lub pod nr telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.

Cena: 228 000 zł brutto
Dodano: 26 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Stara Wieś
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]