1/2 udziału w nieruchomości rolnej zabudowanej

Opis:

KONKURS OFERT – sprzedaż 1/2 udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości rolnej

Syndyk  w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt XIV GUp 259/20 sprzeda w drodze pisemnego konkursu ofert należący do upadłego udział w wysokości ½  w prawie własności zabudowanej nieruchomości rolnej o powierzchni działki 4.900 m2 położonej we wsi

Włostowice-Parcele  nr 11 w gminie Piątek powiat łęczycki,   oznaczonej jako działka 68/2 dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1Y/00027552/2

Na nieruchomości znajduje się zamieszkały jednokondygnacyjny murowany budynek mieszkalny o pow. użytk. 76,08 m2.  Księga wieczysta nieruchomości obciążona jest hipotekami.

Cena wywoławcza sprzedaży ½ udziału należącego do upadłego w prawie własności wymienionej zabudowanej nieruchomości rolnej jest niższa niż cena oszacowania i wynosi 97.000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert nabycia 1/2 udziału jest wpłata wadium w wysokości 9.700,00 zł na rachunek masy upadłości nr 77 1140 2004 0000 3202 7700 6241    i  złożenie syndykowi pisemnej oferty zawierającej oferowaną cenę nie niższą niż wywoławcza w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta nabycia ½ udziału w nieruchomości rolnej”  do dnia 7 marca 2023 r. do godz. 10.00  wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży i spełnieniu jego wymogów.

Rozpoznanie złożonych ofert nabycia nastąpi do dnia 7 kwietnia 2023 r.

Zastrzega się możliwość zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek oferty lub unieważnienia konkursu na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

Szczegółowy opis i oszacowanie nieruchomości, regulamin sprzedaży oraz miejsce i sposób doręczenia oferty syndykowi udostępnia zainteresowanym  kancelaria syndyka:

tel. 692 592 529

Cena: 97 000 zł netto
Dodano: 2 lutego 2023
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Włostowice-Parcele
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]