1/2 Udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Opis:

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 1244/19, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż: udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę o nr ew. nr 201, pow. 1,19 ha, obręb 0015, położonej w miejscowości Kromnów, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, KW nr PL1O/00027263/0.
Drugi współwłaściciel jest też zainteresowany zbyciem swojego udziału.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 16.569,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2020 roku na adres kancelarii syndyka: Kancelaria Syndyka: ul. Kasprowicza 68 lok. 52, 01-949 Warszawa, z dopiskiem oferta przetargowa, XIX GUp 1244/19. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 9 czerwca, o godz. 1200, w Kancelarii Syndyka.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 660 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt złotych).
Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Katarzyny Czajka w upadłości na rach. bankowy 36 1090 1014 0000 0001 4344 0945, z dopiskiem „wadium – przetarg – sygn. akt XIX GUp 1244/19” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.

Szczegółowe warunki przetargu i aukcji, postanowienie Sądu z dnia 8.05.2020 r. o wyrażeniu zgody na sprzedaż z wolnej ręki, opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka, ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w Warszawie, w godz. 900-1700, pon.-piąt., lub pod nr tel. 605 420 802, www.kancelaria-golebiowska.com.pl zakładka przetargu upadłościowe.

Cena: 16 569 zł brutto
Dodano: 27 maja 2020
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kromnów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]