Białystok, Włościańska, syndyk sprzeda udział 1/2 dom i zabudowania

Opis:

Syndyk masy upadłości Mirosława Michalskiego w upadłości (sygn. akt VIII GUp 242/20) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału 1/2 w prawie własności zabudowanej domem mieszkalnym o pow. 229,35 m2 oraz budynkiem gospodarczo-garażowym o pow. 96 m2 nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 1026 o powierzchni 0,0558 ha, w Białymstoku przy ulicy Włościańskiej 8, obręb 18 Pieczurki, gm. M. Białystok, powiat M. Białystok, woj. podlaskie, dla którego Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą KW nr BI1B/00150127/0.
Cena wywoławcza wynosi 236.925 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) i stanowi 100 % ceny oszacowania.
Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest:
1. Złożenie lub przesłanie kompletnej oferty, zgodnej z warunkami konkursu, w zamkniętej kopercie, z napisem „Oferta zakupu sygn. akt VIII GUp 242/20” – w terminie do 24 maja 2021 r., na adres syndyka: JKJ Spółka z o.o. ul. Zaścianki 56/5, 15-521 Zaścianki.
2. Dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy syndyka w BNP PARIBAS Bank Polska S.A. o nr 53 1750 0012 1975 7000 0006 6331.
Termin otwarcia ofert w siedzibie syndyka ustala się na dzień 25 maja 2021 r..
Operat szacunkowy oraz pełny tekst warunków konkursu dostępny jest u syndyka i może być przesłany po kontakcie telefonicznym z nr 887-181-997

Cena: 236 925 zł brutto
Dodano: 23 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Białystok
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]