Budynki po Spółdzielni Pracy od syndyka Kwidzyn

Opis:

SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI PRZEZ SYNDYKA
Syndyk masy upadłości Spółdzielni Pracy „Powiśle” w upadłości w Kwidzynie w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku pod sygn.akt VI GUp 43/19/PM zawiadamia, iż Sędzia-Komisarz Postanowieniem z dnia 25.09.2020r. wyraził zgodę syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości Spółdzielni Pracy „Powiśle” z siedzibą w Kwidzynie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę nr 176/14 o pow. 3654 m 2 , położonego w Kwidzynie, przy ul. 3 Maja 6, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1I/00022150/1 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku wielofunkcyjnego składającego się z:
a) części administracyjno-socjalnej, dwukondygnacyjnej z częściowym podpiwniczeniem o powierzchni użytkowej 669 m2 wraz z wyposażeniem ruchomości (meble, regały, krzesła, Dzienniki Ustaw, Monitory itp.) , które na dzień sprzedaży znajdują się w budynku;
b) części produkcyjno-magazynowej parterowej bez podpiwniczenia, powierzchni 1034 m2 wraz z wyposażeniem ruchomości (meble, regały, krzesła, maszyny itp.), które na dzień sprzedaży znajdują się w budynku;
c) garażu o powierzchni użytkowej 16 m2 .

W Dziale III księgi wieczystej Kw nr GD1I/00022150/1 pozostają w mocy następujące wpisy:
Służebność drogi polegającej na prawie swobodnego dojścia i dojazdu do działki Nr 176/13 przez działkę nr 176/14. Wpisano dnia 06.12.2000r. na podstawie wniosku z dnia 04.12.200r. Nr 5338/00.

W Dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1I/00022150/1 wygasają wszystkie wpisy.

Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości będącego przedmiotem sprzedaży wchodzącego w skład masy upadłości wynosi 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych). Podana cena wywoławcza zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Oferty należy składać w terminie do 24 maja 2021r. osobiście do Kancelarii syndyka 82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 4/.1 lub przesłać na adres Kancelarii listem poleconym (o ważności oferty decyduje data wpływu oferty do Kancelarii zgodnie z regulaminem przetargu, koniecznie z podaniem sygnatury akt „VI GUp 43/19/PM”.

Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinna zawierać wszystkie informacje określone w regulaminie przetargu.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości odpowiadającej 10% ceny wywoławczej 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Spółdzielni Pracy „Powiśle” w upadłości Nr 36 1020 1778 0000 2102 0151 1716 z oznaczeniem „wadium” – przetarg sygn.akt VI GUp 43/19/PM. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 25 maja 2021r. pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uznany będzie termin wpływu wadium na konto masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 25 maja 2021r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Syndyka 82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 4/1. Oferent jest obowiązany brać udział w przetargu. Oferty będą otwierane i rozpoznane przez syndyka w obecności oferentów.

Wycena nieruchomości zawierająca jego opis i oszacowanie wraz regulaminem przetargu dostępne są w Kancelarii Syndyka 82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 4/1

Wszelkich dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 606 390 237

Cena: 1 500 000 zł brutto
Dodano: 24 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kwidzyn
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]