Chervolet Spark 1.0

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anny Borkowskiej sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 4500,00 zł używany samochód osobowy marki Chervolet Spark 1.0, rok produkcji 2012, nr VIN KL1MF4819CC641056, paliwo :benzyna, Przebieg:257826

Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Samochód jest jezdny, ale nosi ślady użytkowania, lakier jest zmatowiony i porysowany, Występują ogniska korozji, uszkodzony zderzak przedni lusterko, tapicerka brudna, nie działa czytnik.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.11.2023 r. do godz. 14:00 na piśmie za pośrednictwem Poczty Polskiej – listem poleconym lub kurierem na adres: Kancelaria Syndyka Justyna Woźniakowską-Miziołek , ul. Tobruk 12 , 94-224 Łódź. Każdorazowo decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka, a nie zaś data nadania oferty. Na kopercie należy dopisać „oferta dot. pojazdu Chevrolet Spark sygn. akt LD1M/GUp-s/327/2023.
Syndyk dopuszcza możliwość złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie skanu podpisanej oferty na adres e-mail: poniżej. W przypadku braku możliwości przesłania skanu podpisanej oferty, dopuszczalne jest przesłanie oferty w treści wiadomości.
Szczegółowe informacje można uzyskać w drodze mailowej pod adresem @ (poniżej ) lub telefonicznie pod nr telefonu 606900015 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 15:00.
W każdym przypadku oferta musi zawierać:
a) dokładne oznaczenie oferenta:
– imię i nazwisko lub firmę oferenta,
– adres zamieszkania i numer PESEL, a w przypadku firmy siedzibę i adres rejestrowy oferenta, formę prawną oraz numeru KRS/REGON/ NIP (w zależności od formy prawnej oferenta),
– numer telefonu i adres e-mail,
b) dokładne oznaczenie przedmiotu oferty,
c) oferowaną cenę nabycia, która nie może być niższa niż wskazana wyżej cena wywoławcza,
d) podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną.
Koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz inne koszty związane ze sprzedażą (w tym transportu) ponosi w całości kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo, na każdym etapie postępowania i bez podania przyczyny, do odstąpienia od sprzedaży lub zamknięcia konkursu ofert (licytacji) bez wyboru którejkolwiek z ofert. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Nabywcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu rękojmi – wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi w zakresie zbycia prawa własności do ruchomości.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego

Cena: 4 500 zł brutto
Dodano: 20 listopada 2023
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]