Dom 66 m2 w Starej Jedlance gm. Uścimów

Opis:

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

 

Syndyk Masy Upadłości Stanisławy Jałowieckiej w Upadłości nieprowadzącej działalności gospodarczej w oparciu o postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 23 stycznia 2018 r., sygn. akt: IX GUp 11/18, zaprasza do składania pisemnych ofert w sprawie sprzedaży z wolnej ręki:

 

– nieruchomości gruntowej stanowiąca zabudowaną działkę o nr ewid. 160/165 o pow. 0,0571 ha, położonej w obrębie 0012 – Jedlanka Stara PGR, arkusz 1, jednostka ewidencyjna Uścimów, dla których Sąd Rejonowy w Lubartowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1A/00077330/2, wraz z:

A). udziałem 700/60000 części w działce nr 160/12 wydzielonej pod wewnętrzną drogę dojazdową, położoną na terenie obrębu 0012 – Jedlanka Stara PGR, objętą KW nr LU1A/00055394/8;

B). udziałem 60/6000 części w działce nr 160/14 wydzielonej pod wewnętrzną drogę dojazdową, położoną na terenie obrębu 0012 – Jedlanka Stara PGR, objętą KW nr LU1A/00055395/5;

C). udziałem 4705/80000 części w działce nr 160/21 wydzielonej pod wewnętrzną drogę dojazdową, położoną na terenie obrębu 0012 – Jedlanka Stara PGR, objętą KW nr LU1A/00067387/3.

 1. Postępowanie w trybie sprzedaży majątku z wolnej ręki ma charakter pisemnego przetargu.
 2. Sprzedaż nastąpi w ramach sprzedaży z wolnej ręki w trybie przetargu pisemnego – na rzecz nabywcy oferującego najwyższą cenę brutto, a jednocześnie nie niższą niż cena minimalna, tj. 43.253,00 zł.
 3. Do oferty należy dołączyć dowód uiszczenia wadium w wysokości 10% ceny minimalnej, które należy uiścić na rachunek bankowy nr 65 2490 0005 0000 4520 6396 4529, wskazując w tytule „PRZTERAG – sygn. akt: IX GUp 11/18”.
 4. Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zamkniętych i zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie powinny być skierowane za pośrednictwem Poczty Polskiej, kurierem bądź osobiście na adres:
  SANATORS sp. z o.o.
  ul.Podwisłocze 27 lok. 20
  35-309 Rzeszów
  z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – KONKURS OFERT – sygn. akt: IX GUp 11/18”.
 5. Oferty należy składać do dnia 20.07.2021 r. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Wyboru ofert dokona Syndyk Masy Upadłości.
 6. Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (w tym koszty notarialne) ponosi kupujący.
 8. Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości gruntowych, warunków przetargu, wydania Regulaminu przetargu, udostępnienie dokumentacji do wglądu – pod adresem e-mail: sprzedaz(małpa)sanators.com, tel. 798 932 932.
 9. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy — Prawo upadłościowe oraz Kodeksu cywilnego.
Zapraszam również na SUPERSYNDYK.PL
Cena: 43 253 zł brutto
Dodano: 7 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Jedlanka Stara
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]