Dom parterowy z działką

Opis:

Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości w
postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XI GUp 289/18,
z wolnej ręki, w formie konkursu ofert.

 

Syndyk MU upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 289/18 – ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej wolnostojącym, parterowym budynkiem mieszkalnym, o pow. użytkowej 88,67 m2, położonej w Radosiewie, Gmina Czarnków – dla której Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie prowadzi księgę wieczystą numer PO2T/00017768/7 – za cenę wywoławcza nie niższą niż 67 550,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

Wadium stanowiące 10 % ceny wywoławczej nieruchomości płatne jest do dnia 30.07.2021 r. przelewem na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w regulaminie konkursu ofert, pod rygorem odrzucenia oferty.

Pisemne oferty należy składać listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, w terminie do dnia 30 lipca 2021 roku, w zabezpieczonych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią, oznaczonych: „OFERTA – RADOSIEW” – na adres biura syndyka: Bożena Lashmann, 77-430 Krajenka, ul. Wł. Jagiełły 46A.

 

Otwarcia ofert dokona syndyk, bez udziału oferentów do 06.08.2021r.

 

Pozostałe informacje oraz uzgodnienie terminu oglądania przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 605 164 887.

Cena: 67 550 zł brutto
Dodano: 15 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Radosiewie
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]