Dom szeregowa zabudowa Ostróda, 11 Listopada

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Pani Marty Szczepańskiej (Sygn. Akt V GUp „of“ 8/21), ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki:

Prawa wieczystego użytkowania działki 89/5 o pow. 0,0069 ha Kw. Nr EL1O/00012088/0, oraz prawo własności znajdującego się na niej budynku mieszkalno – usługowego o pow. użytkowej 183,84 m. kw. w zabudowie szeregowej, a także prawa własności działki nr 89/23 o pow 0,0077 ha Kw nr EL1O/00026961/5 Nieruchomość położona jest w miejscowości Ostróda przy ul. 11 Listopada 10. Dla nieruchomości prowadzone są Księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Ostródzie.

Nieruchomości został oszacowany na wartość 455.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt pięć tys. zł). Sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż 303.400,00 zł (słownie: trzysta trzy tysiące czterysta złotych) co stanowi około 67% wartość oszacowania. Do ceny wynegocjowanej doliczone zostaną ewentualne należne podatki według obowiązujących przepisów.

Zainteresowani winni przesłać ofertę w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Oferta V GUp „of” 8/21 na adres: Kancelaria Syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława w terminie do dnia 02.01.2023 r. Do oferty należy dołączyć dokumenty określone w warunkach sprzedaży oraz potwierdzenie wpłaty wadium w kwocie 10% ceny oszacowania na rachunek masy upadłości 26 9484 1121 3009 0123 5639 0001. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 04.01.2023 r. o godz. 14,00. w drodze konkursu ofert powiązanego z aukcją na bazie złożonych ofert stosownie do przepisów Prawa upadłościowego, Kodeksu Cywilnego oraz warunków określonych w Postanowieniu Sądu,

Składający ofertę jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami sprzedaży zatwierdzonymi przez Sędziego – komisarza.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu ofert powiązanego z aukcją bez dokonania wyboru.

Ze szczegółowymi warunkami sprzedaży zatwierdzonymi Postanowieniem Sędziego – Komisarza oraz z opisem i oszacowaniem lokalu mieszkalnego a także ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości można zapoznać się codziennie w kancelarii syndyka masy upadłości przy ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem pod nr 502 542 609.

Kontakt:
Syndyk Antoni Paciorkowski
tel: 502 542 609

Cena: 303 400 zł netto
Dodano: 28 grudnia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ostróda, 11 Listopada
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]