Dom w Aleksandrowie – syndyk sprzeda udział 1/2

Opis:

Syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Czajki – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w sprawie o sygn. akt XIV GUp 186/18, przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIV Wydziałem Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych:

– ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze nieograniczonego konkursu ofert, udziału ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej położnej w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Sarenki 13 – działka nr 88/3 o pow. 0.0901 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 156,11 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00070559/2 oraz zaprasza do składania ofert na następujących warunkach:

1. Cena wywoławcza to 199.500,00 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych).
2. Uczestnikami konkursu mogą być krajowe, a także zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
3. Oferty zakupu winny być składane na piśmie, w języku polskim, w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Paweł Niedziałek, ul. Lawinowa 16, 92-010 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości – sygn. akt XIV GUp 186/18 – nie otwierać”, bądź w drodze wiadomości e-mail w terminie do dnia 3 grudnia 2021 roku, do godz. 15:00 (adres e-mail syndyk wskaże w wiadomości prywatnej). O skuteczności oferty decyduje data jej doręczenia na podany adres.
4. Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. (informacje o numerze rachunku syndyk poda w wiadomości prywatnej).
5. Otwarcie i rozpoznanie ofert przez syndyka nastąpi w biurze syndyka w dniu 3 grudnia 2021 roku o godz. 16.00. Rozstrzygnięcie co do wyboru oferty syndyk stwierdza protokołem.
6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał konkurs, zalicza się na poczet ceny sprzedaży, natomiast wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie wyznaczonym przez syndyka.
7. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka.
8. Cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu zwarcia umowy sprzedaży.
9. Wszelkie koszty wynikające z zawarcia umowy, w tym kwoty podatku od czynności cywilno-prawnych, opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.
10. Ogłoszenie oraz regulamin konkursu mogą być zmienione lub odwołane.
11. Syndyk zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania konkursowego w każdym czasie, bez podania przyczyn.
12. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
13. Z opisem i oszacowaniem przedmiotowej nieruchomości można zapoznać się w biurze syndyka w Łodzi przy ul. Lawinowej 16, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, kontaktując się poprzez formularz kontaktowy na stronie lub pod nr tel. 50*******91.
14. Przedmiot konkursu można oglądać tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości:
Budynek mieszkalny został wybudowany w 2011 roku. Został wyposażony w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną – przydomowa oczyszczalnia ścieków, gaz – brak podłączenia, piec w łazience, c.o. i c.w. na gaz, dodatkowo ogrzewanie kominkowe.

Więcej informacji odnośnie sprzedaży udziału w nieruchomości na stronie: upadlosci-konsumenckie com pl/ w zakładce aktualności.

Cena: 199 500 zł brutto
Dodano: 16 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Aleksandrów Kujawski
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]