Dom w Kaczycach sprzedaje syndyk

Opis:
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI SEBASTIANA KOCZWARA
OGŁASZA DRUGĄ SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MASY UPADŁOŚCI Z WOLNEJ RĘKI1. Przedmiotem sprzedaży jest:
• Prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 246/22 o powierzchni 0,1622 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 99,59 m² z garażem jednostanowiskowym o powierzchni 22,64 m² oraz budynkiem gospodarczym (drewnianą stodołą) o powierzchni użytkowej 61,89 m². Nieruchomość ta położona jest w Kaczycach (43-410) przy ulicy Jana Matejki 11 dla której prowadzona jest KW nr BB1C/00029865/8. Budynek mieszkalny pochodzi z lat 40.XX w. i został rozbudowany w roku 2010.
• Prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 266/15 o powierzchni 0,5322 ha położonej w Kaczycach (43-410) w pobliżu ulicy Jana Matejki dla której prowadzona jest KW nr BB1C/00096999/6.
2. Warunki konkursu ofert dla nieruchomości określonych w punkcie nr 1:
• oferty nabycia nieruchomości należy składać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: Biuro Syndyka Tomasz Ramczewski 43-365 Wilkowice, skrytka pocztowa nr 44 w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 r.
• na kopercie zawierającej ofertę należy umieścić napis: „OFERTA KACZYCE”
• cena minimalna zostaje ustalona jako: 100 000,00 złotych (sto tysięcy złotych) co stanowi około 40% wartości określonej przez biegłego rzeczoznawcę
• do oferty należy dołączyć:
 oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym oferowanej nieruchomości
 w stosunku do osób prawnych i spółek cywilnych wymaga się odpowiednio aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innych dokumentów
 kopię wniesienia wadium
• składający ofertę nabycia winien uiścić na rachunek bankowy syndyka nr: ING BŚ S.A. nr 45*******070 1000 0090 6848 0608, wadium w wysokości 20 000,00 zł (dwudziestu tysięcy złotych) do dnia złożenia oferty.
Wadium będzie uznane za wniesione prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazane konto w żądanym terminie.
• Wyboru oferty dokonuje syndyk w terminie trzydziestu dni roboczych od dnia do składania ofert na podstawie kryterium najwyższej oferowanej ceny. W przypadku dwóch lub więcej ofert o jednakowej oferowanej cenie syndyk zastrzega sobie prawo do wyboru oferty bez podawania uzasadnienia wyboru.
• Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi w terminie siedmiu dni od dnia wyboru oferty wyłącznie na rachunek bankowy z jakiego syndyk otrzymał wpłatę.
• Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na cenę nabycia; wadium to przepada w razie nie zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi oferent.
• Oferta, która nie została wybrana przez syndyka, przestaje wiązać oferenta.
• Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie trzech miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka.
• Cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
• Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący, w tym koszt wykreślenia hipotek.
• Informacje dotyczące nieruchomości oraz sprawdzenie czy oferta wpłynęła do syndyka można uzyskać pod numerem kontaktowym syndyka 69*******33 w dni robocze od godziny 10.00 do 13.00


Cena: 100 000 zł brutto
Dodano: 20 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kaczyce
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]