Dom wolnostojący Radomsko, ul. Żeromskiego

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w stosunku do której w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim prowadzone jest postępowanie pod sygn. akt V GUp 70/21, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za najwyższą zaproponowaną cenę, nie mniejszą niż wartość oszacowania, prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Radomsku przy ul. Sienkiewicza 15. Na nieruchomość składa się działka ewidencyjna nr 773 o pow. 0,2162ha. Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr PT1R/00011458/2. Cena wywoławcza: 627.000,00 zł (sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych) netto. Termin składania ofert: 30 listopada 2022 roku, godz. 15.00. Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy o numerze 16 1050 1461 1000 0091 1424 8066 (ING Bank Śląski). Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę. Oferty powinny być składane w języku polskim w zaklejonej kopercie na adres syndyka: Doradca restrukturyzacyjny Michał Raj, ul. Wigury 30A lok. 11, 90-319 Łódź, z czytelnym dopiskiem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości” (decyduje data doręczenia na wskazany adres). Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie może być złożone pod warunkiem. Zastrzega się możliwość zmiany warunków konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn. Szczegóły dotyczące konkursu ofert opisuje postanowienie Sędziego-komisarza z dnia 13 czerwca 2022 roku. Dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży i warunków można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: lub telefonicznie pod nr tel. 533 745 415 (w godz. 9-15).

Cena: 627 000 zł netto
Dodano: 28 października 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Radomsko, ul. Żeromskiego
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]