Dom z działką w Piławie Górnej

Opis:

Oferta sprzedaży atrakcyjnie położonej nieruchomości gruntowej zabudowanej, w Piławie Górnej przy ul. Osiedle Młyńskie 5, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie (KW nr SW1D/00010328/0), którą stanowią działki ewidencyjne o numerach: a) 631, AM – 7, pow. 68 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym typu segmentowego w zabudowie szeregowej; b) 644/3, AM – 7, pow. 101 m2, zabudowana garażem.

Rynkowa wartość oszacowania prawa własności nieruchomości wynosi 208 000,00 zł. Z kolei wartość nieruchomości dla sprzedaży wymuszonej oszacowano na kwotę 166 400,00 zł.

Sprzedaży nieruchomości dokonuje Syndyk w drodze przetargu w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie bezwarunkowej, bezterminowej pisemnej oferty w języku polskim oraz wpłacenie wadium w wysokości 16 640,00 zł do 02.11.2021 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI MAREK GĘDŹBA – PRZETARG” w Kancelarii Notarialnej Maciej Szerer, ul. H. Sienkiewicza 7/3 58-300 Wałbrzych, w godzinach od 08:00 do 16:00 lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii Notarialnej) w terminie do 02.11.2021 r.

Szczegółowe warunki przetargu oraz operat szacunkowy dostępne są̨ w biurze Syndyka przy ul. gen. J. Bema 99, 58-304 Wałbrzych, po uprzednim ustaleniu terminu pocztą elektroniczną. Inne szczegółowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną (L.zabski@gmail.com)

Cena: 166 400 zł brutto
Dodano: 5 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Piława Górna
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]