Dom z pawilonem handlowym, budynek garażowy na działce 1.7m2 w Łowiczu

Opis:

Syndyk w drodze konkursu ofert wyłoni oferenta, którego przedstawi sędziemu-komisarzowi z wnioskiem o zgodę na sprzedaż – art. 206 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 213 ustawy Prawo Upadłościowe

Sprzedaż następuje za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 1.024.000,00 zł (jeden milion dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100). Na chwilę publikacji ogłoszenia Syndyk nie posiada zgody Sędziego-Komisarza na sprzedaż nieruchomości. Oferta złożona przez zdecydowanego, wyłonionego w niniejszym konkursie oferenta, będzie podstawą do złożenia wniosku i uzyskanie zgody o której mowa w art. 213 w związku z art. 206 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Upadłościowe.

Przedmiotem sprzedaży są dwa udziały w wysokości 1/2 każdy w prawie własności zabudowanej nieruchomość gruntowe stanowiącej się z działek nr 2941 i nr 2942, obręb 9 Zielkówka położona w Łowiczu przy ul. Klickiego 41, w województwie łódzkim.

Nieruchomość (dz. 2941 i 2941 o łącznej powierzchni 1733m2 obręb 9 Zielkówka w mieście Łowicz zabudowana jest murowanym, jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym z częścią stanowiącą pawilon handlowy oraz budynkiem garażu dwustanowiskowego.

Syndyk wyjaśnia, że udziały w wysokości 1/2 w prawie własności wchodzą w skład masy upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – postępowania upadłościowe prowadzone przez SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod sygnaturą XIV GUp 230/19 oraz XIV GUp 38/20

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LD1O/18894/8.

Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym jest sprzedażą egzekucyjną. Tym samym nabywca nieruchomości nie odpowiada za zobowiązania upadłego.

Biegła Sądowa Pani Beata Flaherty dokonała wyceny jednego udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości na kwotę 512.000,00zł.

W celu umówienia się na wizję lokalną należy skontaktować się z Panem Leszkiem Kostańskim pod nr telefonu 667-584-344 lub z pracownikiem biura syndyka Panem Aleksandrem Dobień pod numerem telefonu 603-327-052 lub pod adresem email dobien(at)nadzorcy.pl

Do oferty winien być dołączony dowód wpłaty wadium w wysokości 10.000,00 złotych. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy prowadzony na potrzeby postępowania upadłościowego nr 24 1090 268 8 0000 00 01 4390 045 8. Odbiorcą przelewu jest Paweł Choina syndyk masy upadłości, ul. Struga 19, 21-040 Świdnik

Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta wygrała konkurs w przypadku uzyskania zgody na sprzedaż i zawarcia umowy zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie wyznaczonym przez syndyka nie krótszym jednak niż 1 a nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia uzyskania zgody na sprzedaż.

Oferta winna wyraźnie wskazywać osobę oferenta (imię i nazwisko a w przypadku osoby prawnej nazwę oraz inne dane identyfikujące) oraz adres korespondencyjny oraz w razie możliwości nr telefonu komórkowego oraz adres email.

Złożenie oferty oznacza, że oferent:
– zapoznał się z warunkami konkursu ofert,
– zapoznał się z informacjami dostępnymi z elektronicznej księgi wieczystej
– zna treść operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości sporządzonego przez biegłą sądową Beatę Flaherty z dnia 15 listopada 2019r.,

Koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę, w tym koszty notarialne opłaty sądowe itp.

Oferty należy składać korespondencyjnie na adres biura syndyka.
ul. Struga 19, 21-040 Świdnik w terminie do 07.05.2020 roku. Decyduje data wpływu oferty do biura syndyka lub jej awizowania przez Pocztę Polską S.A.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w biurze syndyka pod adresem ul. Struga 19, 21-040 Świdnik w dniu 11.05.2020 roku o godzinie 12.00

W przypadku wpłynięcia dwóch ofert syndyk dopuszcza możliwość zorganizowania ustnej, mailowej lub telefonicznej licytacji z ceną wywoławczą w wysokości najwyższej złożonej oferty.

Operat szacunkowy do wglądu w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (XIV GUp 230/19) lub do pobrania z serwisu syndyka:

http://wegzekucji.pl/index.php?page=item&id=345

Cena: 1 024 000 zł netto
Dodano: 16 marca 2020
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Łowicz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]