Dom z pawilonem handlowym, budynek garażowy na działce 1.7m2 w Łowiczu

Opis:

Syndyk w drodze konkursu ofert wyłoni oferenta, którego przedstawi sędziemu-komisarzowi z wnioskiem o zgodę na sprzedaż – art. 206 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 213 ustawy Prawo Upadłościowe

Sprzedaż następuje za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 682.667,00 zł (sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100). Na chwilę publikacji ogłoszenia Syndyk nie posiada zgody Sędziego-Komisarza na sprzedaż nieruchomości. Oferta złożona przez zdecydowanego, wyłonionego w niniejszym konkursie oferenta, będzie podstawą do złożenia wniosku i uzyskanie zgody o której mowa w art. 213 w związku z art. 206 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Upadłościowe.

Przedmiotem sprzedaży są dwa udziały w wysokości 1/2 każdy w prawie własności zabudowanej nieruchomość gruntowe stanowiącej się z działek nr 2941 i nr 2942, obręb 9 Zielkówka położona w Łowiczu przy ul. Klickiego 41, w województwie łódzkim.

Nieruchomość (dz. 2941 i 2941 o łącznej powierzchni 1733m2 obręb 9 Zielkówka w mieście Łowicz zabudowana jest murowanym, jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym z częścią stanowiącą pawilon handlowy oraz budynkiem garażu dwustanowiskowego.

Syndyk wyjaśnia, że udziały w wysokości po 1/2 w prawie własności wchodzą w skład masy upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – postępowania upadłościowe prowadzone przez SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod sygnaturą XIV GUp 230/19 oraz XIV GUp 38/20

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LD1O/18894/8.

Biegła Sądowa Pani Beata Flaherty dokonała wyceny jednego udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości na kwotę 512.000,00zł.

W celu umówienia się na wizję lokalną należy skontaktować się z Panem Leszkiem Kostańskim pod nr telefonu 667-584-344 lub z pracownikiem biura syndyka Panem Aleksandrem Dobień pod numerem telefonu 603-327-052 lub pod adresem email dobien@nadzorcy.pl

Do oferty winien być dołączony dowód wpłaty wadium w wysokości 10.000,00 złotych. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy prowadzony na potrzeby postępowania upadłościowego nr 24 1090 2688 0000 0001 4390 0458. Odbiorcą przelewu jest Paweł Choina syndyk masy upadłości, ul. Struga 19, 21-040 Świdnik

Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta wygrała konkurs w przypadku uzyskania zgody na sprzedaż i zawarcia umowy zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie wyznaczonym przez syndyka nie krótszym jednak niż 1 a nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia uzyskania zgody na sprzedaż.

Oferta winna wyraźnie wskazywać osobę oferenta (imię i nazwisko a w przypadku osoby prawnej nazwę oraz inne dane identyfikujące) oraz adres korespondencyjny oraz w razie możliwości nr telefonu komórkowego oraz adres email.

Złożenie oferty oznacza, że oferent:
– zapoznał się z warunkami konkursu ofert,
– zapoznał się z informacjami dostępnymi z elektronicznej księgi wieczystej
– zna treść operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości sporządzonego przez biegłą sądową Beatę Flaherty z dnia 15 listopada 2019r.,

Koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę, w tym koszty notarialne opłaty sądowe itp.

Oferty należy składać korespondencyjnie na adres biura syndyka.
ul. Struga 19, 21-040 Świdnik w terminie do 01.10.2020 roku. Decyduje data wpływu oferty do biura syndyka lub jej awizowania przez Pocztę Polską S.A.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w biurze syndyka pod adresem ul. Struga 19, 21-040 Świdnik w dniu 06.10.2020 roku o godzinie 15.00

W przypadku wpłynięcia dwóch ofert syndyk dopuszcza możliwość zorganizowania ustnej, mailowej lub telefonicznej licytacji z ceną wywoławczą w wysokości najwyższej złożonej oferty.

Operat szacunkowy do wglądu w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (XIV GUp 230/19) lub do pobrania z niniejszego ogłoszenia a także do wglądu w oryginale w biurze syndyka ul. Struga 19 w Świdniku

http://wegzekucji.pl/index.php?page=item&id=345

Cena: 682 667 zł netto
Dodano: 16 marca 2020
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Łowicz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]