Działka 1.190 m, z domem 103,9 m, Mszczonów, 85.853,00 zł

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Tokarskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 303/20 Sądu Rejonowego w Płocku, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci nieruchomości gruntowej położonej w Mszczonowie (pow. żyrardowski), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 347/5 o pow. 0,1990 ha, zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalnym w stanie kwalifikującym się do rozbiórki, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1Z/00054201/4, oraz udziału 1/2 we współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Mszczonowie (pow. żyrardowski), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 347/3 o pow. 0,0140 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1Z/00054202/1.

Sprzedaż odbędzie się na zasadach określonych w Warunkach sprzedaży z wolnej ręki, złożonych do akt postępowania upadłościowego – sygn. akt V GUp 303/20.

Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę; cena wywołania wynosi 85.853,00 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy 00/100).

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Decydująca jest data nadania w placówce operatora pocztowego. Oferta, która wpłynie po terminie, nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego (ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów), wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 303/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KUPNA w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Tokarskiej” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Wojciecha Burkackiego z dnia 4 grudnia 2020 roku może zostać udostępniony przy pomocy poczty elektronicznej.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: g.zaremba@pgwkancelaria.pl oraz telefonicznie: 226183089.

Cena: 85 853 zł brutto
Dodano: 16 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Mszczonów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]