działka 4.550 m2, dom 139,17 m2, garaż 45,40 m2, Sambrowo, gmina Ostróda, 312.750,00 zł

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 177/20, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 4.550,00 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 139,17 m2 oraz garażem o powierzchni 45,40 m2 położonej w Sambrowie, gmina Ostróda, powiat ostródzki, województwo warmińsko – mazurskie, obręb 0031, nr ewidencyjny działki 369/6, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr EL10/00038424/6.

Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 312.750,00 zł (trzysta dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 0/100).

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSIG, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Decydująca jest data nadania oferty w placówce operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Oferta, która została nadana do Syndyka po terminie, nie będzie rozpatrywana

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego (ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów), wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 177/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KUPNA w postępowaniu upadłościowym Jerzego Babskiego” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę jest dostępny do wglądu w Kancelarii Syndyka przy pomocy poczty elektronicznej.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży nieruchomości przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: konrad.piotrowski@pgwkancelaria.pl oraz p.korol@pgwkancelaria.pl a także telefonicznie: 226183089.

Cena: 312 750 zł brutto
Dodano: 30 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Sambrów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]