Działka 492m2 w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 122

Opis:

sprzedaży z wolnej ręki

w trybie przetargu pisemnego

udziału 1/1 w prawie własności nieruchomości gruntowej

 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

 

 

Przedmiotem pisemnego przetargu jest nieruchomość Upadłego w postaci nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiąca działkę ewidencyjną o numerze 402 z obrębu 0023 Bartniki o powierzchni 492,00 m2, położona w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 122. Dla nieruchomości księgę wieczystą o nr LE1L/00055049/1 prowadzi Sąd Rejonowy w Legnicy, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Mgr Tadeusza Jaszewskiego z dnia 10 marca 2021 r. jest udostępniony do wglądu w formie elektronicznej lub w siedzibie syndyka pod adresem: ul. Grzybowska 2/78, 01-031 Warszawa w godz. 9:00 – 16:00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: V GUp 2/21 w czytelni Sądu Rejonowego w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 19.

Sprzedaż nieruchomości następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe oraz w innych przepisach powszechnie obowiązujących w dniu sprzedaży.

 

Cena sprzedaży ustalona jest na kwotę nie mniejszą od ceny oszacowania udziału ww. nieruchomości, tj.: 104.875,00 zł (słownie: sto cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy)

Wadium ustala się w wysokości 10% wartości nieruchomości objętej ofertą zakupu.

Termin do składania ofert upływa dnia 22.06.2021 roku (liczy się data stempla pocztowego lub data wskazana na potwierdzeniu przyjęcia).

 

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości, warunków przetargu, wydania Regulaminu przetargu, udostępnienie dokumentacji do wglądu – pod adresem e-mail: sprzedaz(małpa)sanators.com, tel. 798 932 932.

Odpis Regulaminu przetargu oferenci mogą otrzymać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-mail, z plikiem PDF.

 

Zapraszam również na SUPERSYNDYK.PL

Cena: 104 875 zł brutto
Dodano: 16 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Legnica
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]