Działka o pow. 0,3957 ha, Grodzisk Wlkp. ul. Mokra

Opis:

Działka o pow. 0,3957 ha, Grodzisk Wlkp. ul. Mokra w sprzedaży z wolnej ręki w trybie przetargu pisemnego udziału ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej

INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem pisemnego przetargu jest nieruchomość Upadłego Adama Jerzykiewicza w postaci ½ udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 3642/5 o powierzchni 0,3957 ha, znajdującej się
w województwie wielkopolskim w powiecie grodziskim, w miejscowości Grodzisk Wielkopolski przy ul. Mokrej, dla którego Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1S/00049044/1.

Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Mgr Tadeusza Jaszewskiego
z dnia 04 listopada 2021 r. jest udostępniony do wglądu w formie elektronicznej lub w siedzibie syndyka pod adresem: ul. Grzybowska 2/78, 01-031 Warszawa, w godz. 9:00 – 16:00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: XI GUp 772/21,
w czytelni Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Młyńskiej 1A.

Sprzedaż nieruchomości następuje na zasadach określonych w Regulaminie (dostępny u syndyka) oraz w ustawie
z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe oraz w innych przepisach powszechnie obowiązujących w dniu sprzedaży.

Cena sprzedaży ustalona jest na kwotę nie mniejszą od wysokości ceny oszacowania ww. nieruchomości, tj.: 425.291,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100).

Wadium ustala się w wysokości 10% wartości nieruchomości objętej ofertą zakupu.

Termin do składania ofert upływa dnia 28.01.2022 roku (liczy się data stempla pocztowego lub data wskazana na potwierdzeniu przyjęcia).

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości gruntowej, warunków przetargu, wydania Regulaminu przetargu, udostępnienie dokumentacji do wglądu – pod adresem e-mail: sprzedaz@sanators.com, tel. 798 932 932.

Odpis Regulaminu przetargu oferenci mogą otrzymać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-mail, z plikiem PDF.

 

Cena: 425 291 zł brutto
Dodano: 12 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Grodzisk Wielkopolski
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]