Działka rekreacyjna Marózek

Opis:

Obwieszczenie o sprzedaży

Syndyk Masy Upadłości Beaty Miernickiej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XIX GUP 1739/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składników masy upadłości w postaci prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze działki 124/8, położonej w miejscowości Marózek, w powiecie olsztyńskim o łącznej powierzchni działki 0,1499 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi akta księgi wieczystej o numerze OL1O/00119970/0 oraz udziału wynoszącego 2/32 w prawie własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze działki 124/17, położonej w miejscowości Marózek, w powiecie olsztyńskim o łącznej powierzchni działki 0,2804 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi akta księgi wieczystej o numerze OL1O/00107699/9 stanowiących gospodarczo zorganizowaną całość za 131.534,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 00/100) brutto.

Wyciąg z Regulaminu sprzedaży:

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2023 r. w kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA, 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 lub Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA, 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521 bądź przesłać listem poleconym na adres Kancelarii w Poznaniu.

2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA pod adresem: 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 lub 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521 wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUP 1739/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym Beaty Miernickiej” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

3. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oferowaną cenę. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi wynikające z Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert.

4. Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie wadium w wysokości 13.000,00 zł (słownie: trzynastu tysięcy złotych 00/100), na rachunek bankowy masy upadłości Beaty Miernickiej w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 40 1090 1450 0000 0001 4943 1624 z dopiskiem „Sprzedaż – sygn. akt. XIX GUP 1739/21” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.

5. Operat dotyczący nieruchomości i Regulamin sprzedaży w pełnej wersji dostępny jest do wglądu w kancelarii Syndyka bądź poprzez przesłanie drogą mailową w wersji pdf.

6. Istnieje możliwość oględzin nieruchomości pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia terminu spotkania.

7. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 61 670 73 73 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 bądź mailowo pod adresem e-mail.

8. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo bezodszkodowawczego odstąpienia od procedury konkursowej lub sprzedaży, w całości lub części, w każdym czasie, na każdym etapie, bez podania przyczyny.

Kontakt:
Syndyk Patrycja Grenda
tel: 61 670 73 73

Cena: 131 534 zł brutto
Dodano: 27 grudnia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Marózek
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]