Działka ROD „Żwirki i Wigury” Elbląg

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo do działki nr 116 o powierzchni 318 m2 położonej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Żwirki i Wigury” w Elblągu, za cenę wywołania nie niższą niż 12 000,00 pln (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

 

Ofertę na zakup udziału w nieruchomości należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 5 lipca 2021 r.

 

Warunki sprzedaży udziału:

a) Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy oraz cenę nie niższą niż cena minimalna,

b) W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk przeprowadzi aukcję (w formie elektronicznej) pomiędzy dwoma oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert,

c) Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca,

d) Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny co najmniej 4 dni przed zawarciem umowy,

e) Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z syndykiem: Michał Figura tel.: 601 627 391 email: m.figura@grantfinance.pl

Cena: 12 000 zł brutto
Dodano: 9 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Elbląg
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]