Działka rolna o pow. 0,19 ha gmina Skierniewice

Opis:

Kto sprzedaje.

Doradca Restrukturyzacyjny Paweł Choina nr licencji 935 działający jako syndyk masy upadłości, Stanisława Barana osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Łódź-Śródmieście w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 26.11.2019r. w sprawie XIVGU 266/19

 

Cel ogłoszenia.

Wyłonienie w drodze konkursu Oferenta na zakup prawa własności do nieruchomości gruntowej, którego Syndyk przedstawi Sędziom-Komisarzom z wnioskiem o zgodę na sprzedaż(art. 206 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 213 ustawy Prawo Upadłościowe).

 

Przedmiot sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności do niezabudowanej nieruchomości gruntowej – działki nr 247 w miejscowości Sierakowice Lewe, gmina Skierniewice, obręb 18, powiat skierniewicki, województwo łódzkie.

 

Powierzchnia działki: 0,19 ha

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LD1H/00021011/2.

 

Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym jest sprzedażą egzekucyjną. Tym samym nabywca nieruchomości nie odpowiada za zobowiązania upadłego.

 

Nieruchomość została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego Panią Beatę Falherty na cenę 87.360,00 złote. Jest to trzecia próba sprzedaży.

 

Wizja lokalna

Z racji otwartego charakteru nieruchomości, każdy może dokonać oględzin nieruchomości we własnym zakresie w dowolnym dla siebie terminie.

 

Forma składania ofert

Sprzedaż składnika masy upadłości następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.) „PU” oraz w innych przepisach powszechnie obowiązujących w dniu sprzedaży;

Określa się cenę wywoławczą na kwotę 43.680,00 zł netto (słownie: czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt 00/100) co stanowi 50% ceny oszacowania w opisie biegłej sądowej Beaty Falherty z dnia 20.01.2020r . Cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku kiedy będzie on należny. Nabywca płaci podatek PCC jeśli będzie należny.

Oferty należy składać osobiście lub korespondencyjnie na adres biura syndyka.
ul. Struga 19, 21-040 Świdnik w terminie do 12.02.2021 roku. Decyduje data wpływu oferty do biura syndyka lub jej awizowania przez Pocztę Polską S.A.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie o formacie mniejszym niż A4, a następnie umieszczona w drugiej kopercie z napisem „OFERTA – NIE OTWIERAĆ”. Każda z kopert winna być zaadresowana do w/w biura syndyka z wyraźnym dopiskiem „Oferta na zakup Stanisław Baran”. Oferta ta winna być złożona w biurze syndyka osobiście lub korespondencyjnie;

Oferta musi zawierać oferowaną cenę w kwocie netto (dokładne oznaczenie kwoty) równą, co najmniej cenie wywoławczej oraz oznaczenie składającego ofertę. Oferta i wszelkie dokumenty powinny być składane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii;

W przypadku podmiotu gospodarczego oferent winien dołączyć aktualny odpis z KRS lub ewidencji podmiotów gospodarczych;

Złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że:
i. jest mu znana, sytuacja prawna i faktyczna przedmiotu sprzedaży i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
ii. wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § l Kodeksu cywilnego,
iii. zna warunki przetargu i je akceptuje,
iv. zna stan techniczny nieruchomości wchodzących w skład sprzedawanego przedsiębiorstwa
v. zna treść opisu i oszacowania wartości rynkowej masy upadłości na który składa ofertę i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń;
vi. wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna-sprzedaży;
vii. posiada wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane;
viii. oferent jest uprawniony do zawarcia umowy zakupu przedmiotu sprzedaży za oferowaną cenę;
ix. nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 157a ust 2-3 PU;

Oferent winien dołączyć dowód uiszczenia wadium;
i. składający ofertę nabycia winien uiścić na rachunek bankowy wskazany przez
syndyka, tj. rachunek bankowy nr 88 1090 2688 0000 0001 3335 5018 (Santander) wadium w wysokości 5.000,00 zł . Odbiorcą przelewu jest: Paweł Choina syndyk Stanisława Barana, ul. Struga 19, 21-040 Świdnik.
ii. wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy:
a. wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie określonym,
b. nie zawrze umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w terminie określonym.
iii. pozostałym oferentom, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na wskazany w ofertach rachunek bankowy. Od wpłaconych wadiów odsetki nie przysługują.

Niepubliczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2021 roku o godzinie 14.00 w biurze syndyka ul. Struga 19 w Świdniku;

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia wybrania oferty zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek wskazany przez syndyka;

Potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego
z ceną nabycia jest niedopuszczalne;

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący, w tym koszty Notariusza oraz koszty sądowe wszelkich wpisów, w tym wykreśleń z ksiąg wieczystych ponosi kupujący;

Kupujący w terminie 7 dni od wyboru oferty pisemnie powiadomi syndyka o wyborze kancelarii notarialnej. W przypadku uchybienia tego terminu syndyk wskaże notariusza;

Aż do momentu sprzedaży zastrzega się prawo odwołania sprzedaży bez podania przyczyn;

Kupujący nabywa składniki masy upadłości wolne od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 313 i 317 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.));

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie sprzedaży stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz Prawa upadłościowego;.

 

Więcej informacji udziela pracownik biura syndyka pod nr telefonu 603-327-052 lub pod adresem e-mail dobien@nadzorcy.pl

Cena: 43 680 zł netto
Dodano: 16 grudnia 2020
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Sierakowice Lewe
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]