Fiat Panda 1.1 – sprzedaż od syndyka

Opis:

Regulamin sprzedaży samochodu osobowego Fiat Panda w postępowaniu upadłościowym VII GUp 44/21„of”

I. SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI, PO UPRZEDNIM PRZEPROWADZENIU AUKCJI
na podstawie art. 49111a ustawy Prawo Upadłościowe ( Dz.U. poz. 1802 ze zm.)
1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki Fiat Panda 1.1 MR’03 za kwotę nie mniejszą niż 4900,00 zł ( cztery tysiące dziewięćset złotych).
II. TERMINY
1. Oferty dotyczące wskazanego powyżej przedmiotu sprzedaży oferenci winni składać osobiście do biura syndyka: Biuro Syndyka Dagmara Foster ul. Bukowa 21, 75-433 Koszalin lub wysłać ofertę na adres Biura Syndyka listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem do dnia 11 października 2021 r. włącznie (liczy się data wpływu do biura). Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ przed 12 października 2021 r. – oferta na zakup samochodu Fiat Panda
2. Rozpatrzenie ofert nastąpi dnia 12 października 2021 r. po godz. 12:00, poprzez porównanie ofert oraz przeprowadzenie ewentualnej aukcji z ofert jakie wpłynęły oraz wybór oferty, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu kodeksu cywilnego.
III. WYMOGI FORMALNE OFERTY:
1. Każda z ofert powinna zawierać:
a) dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko albo nazwa oraz adres zamieszkania albo siedziba oraz dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail),
b) oferowaną cenę nabycia w kwocie brutto (podać cyframi i słownie) w walucie polskiej – w przypadku różnicy decyduje cena wyższa; oferta nie może być niższa od ceny minimalnej
c) proponowany termin zapłaty,
d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu 
sprzedaży i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń,
e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń do jego warunków.
2. Syndyk może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń do oferty.
IV. POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY:
1. Wyboru oferty dokonuje syndyk. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert, spełniających wymogi określone w niniejszym regulaminie, syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji (licytacji) celem wyłonienia nabywcy. Syndyk może odroczyć przeprowadzenie aukcji na inny termin, o czym powiadomi oferentów.
2. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na rachunek bankowy o nr 86 1020 279*******7302 0284 1195 w terminie wyznaczonym przez syndyka. Syndyk może zażądać od nabywcy wpłaty zadatku w wysokości ok. 10% zaakceptowanej ceny nabycia w określonym przez niego terminie, od czego uzależni związanie z ofertą. Za termin zapłaty uznaje się termin wpływu środków pieniężnych na rachunek masy upadłości. W razie niewywiązania się oferenta z wpłaty zadatku, lub jeśli z jakichkolwiek innych powodów transakcja z wybranym oferentem nie dojdzie do skutku, prawo pierwszeństwa zakupu przechodzi na oferenta, który zaproponował drugą najwyższą cenę zakupu.
4. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na warunki określone w regulaminie, w tym na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy. Dodatkowo złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.
5. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca.
6. Sprzedający nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży. Syndyk ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy jedynie, gdy do szkody doszło na skutek jego rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego przedmiotu sprzedaży.
7. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury konkursowej jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorca nie ma możliwości modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu.
8. Termin i miejsce zawarcia umowy wskazuje syndyk.
9. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia na każdym etapie bez podania przyczyny.
Sprzedaż ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Z oszacowaniem wartości przedmiotu sprzedaży, regulaminem konkursu oraz wszelkimi innymi dokumentami można zapoznawać się od poniedziałku do piątku w biurze syndyka przy ul. Bukowej 21 w Koszalinie (każdorazowo poprzedzone kontaktem telefonicznym). Oglądanie przedmiotu sprzedaży możliwe jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Dodatkowych informacji udziela syndyk od poniedziałku do piątku w godz. od 10 do 16 pod numerem telefonu 66*******03.

Cena: 4 900 zł brutto
Dodano: 28 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Koszalin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]