Hala o konstrukcji stalowej – oferta od syndyka

Opis:

Regulamin sprzedaży hali konstrukcji stalowej wchodzącej w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. VII GUp 28/20

I. SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI HALI KONSTRUKCJI STALOWEJ WCHODZĄCEJ W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM VII GUP 28/20,
na podstawie postanowienia sędziego-komisarza z dnia 16 lutego 2021 r.
1. Przedmiotem sprzedaży jest hala konstrukcji stalowej wchodząca w skład masy upadłości za kwotę nie mniejszą niż 52 500 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) plus należny podatek VAT.
II. TERMINY
1. Oferty dotyczące wskazanej powyżej ruchomości oferenci winni składać osobiście do biura syndyka: Biuro Syndyka Dagmara Foster ul. Bukowa 21, 75-433 Koszalin, względnie wysłać ofertę na adres Biura Syndyka listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem do dnia 30 marca 2021 r. włącznie (liczy się data wpływu do biura). Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ przed 31 marca 2021 r. – oferta na zakup hali stalowej.
2. Rozpatrzenie ofert nastąpi dnia 31 marca 2021 r. po godz. 12:00, poprzez porównanie ofert oraz przeprowadzenie ewentualnej aukcji z ofert jakie wpłynęły oraz wybór oferty, gdzie zastrzega się, iż aukcja nie będzie przeprowadzana w rozumieniu kodeksu cywilnego.
III. WYMOGI FORMALNE OFERTY:
1. Każda z ofert powinna zawierać:
a) dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko albo nazwa oraz adres zamieszkania albo siedziba oraz dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail),
b) oferowaną cenę nabycia (podać cyframi i słownie) w walucie polskiej – w przypadku różnicy decyduje cena wyższa; Oferty poniżej ceny minimalnej będą bezwarunkowo odrzucane.
c) proponowany termin zapłaty,
d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu 
sprzedaży i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń,
e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń do jego warunków.
2. Syndyk może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń do oferty.
IV. POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY:
1. Wyboru oferty dokonuje syndyk. Podstawowe kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa zaoferowana cena równa cenie wywoławczej lub wyższa od niej. W razie gdyby wpłynęły oferty równorzędne, syndyk może: – dokonać swobodnego wyboru oferty albo – zarządzić w dniu otwarcia ofert dodatkowo aukcję (licytację). Dokonując swobodnego wyboru oferty, syndyk weźmie pod uwagę dodatkowe kryteria: sposobu uiszczenia ceny (preferowane – środki własne), proponowanego termin zapłaty oraz powiązania oferty z ofertą zakupu nieruchomości przy ul. Mieszka I 30 w Koszalinie. Za oferty równorzędne uważa się ofertę zawierającą cenę najwyższą oraz oferty zawierające ceny z nią tożsame bądź niższe od niej o nie więcej niż 2 % tej ceny. W przypadku skutecznego złożenia dwóch lub więcej ofert pisemnych, w których różnica pomiędzy najwyższą zaoferowaną ceną a kolejną zaoferowaną ceną nie przekroczy 2% łącznej ceny wywoławczej, syndyk przeprowadzi aukcję (licytację ustną). Syndyk może odroczyć przeprowadzenie aukcji na inny termin, o czym powiadomi oferentów.

2. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.
3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia plus należny podatek VAT na rachunek bankowy o nr 93 1090 2590 0000 0001 3738 9802 w terminie wskazanym przez syndyka. Syndyk może zażądać od nabywcy wpłaty zadatku w wysokości ok. 10% zaakceptowanej ceny nabycia w określonym przez niego terminie, od czego uzależni związanie z ofertą. Za termin zapłaty uznaje się termin wpływu środków pieniężnych na rachunek masy upadłości.
4. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na warunki określone w regulaminie, w tym na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy. Dodatkowo złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.
5. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca, w szczególności koszty notariusza oraz sądowe.
6. Sprzedający nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady nieruchomości. Syndyk ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy jedynie, gdy do szkody doszło na skutek jego rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywistej. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego nieruchomości.
7. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury konkursowej jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorca nie ma możliwości modyfikacji postanowień niniejszego regulaminu.
8. Termin i miejsce zawarcia umowy wskazuje syndyk.
9. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

Z oszacowaniem wartości nieruchomości, regulaminem konkursu oraz wszelkimi innymi dokumentami można zapoznawać się od poniedziałku do piątku w biurze syndyka przy ul. Bukowej 21 w Koszalinie. Oglądanie nieruchomości możliwe jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Dodatkowych informacji udziela syndyk od poniedziałku do piątku w godz. od 10 do 16 pod numerem telefonu 666 030 603 lub drogą elektroniczną

Cena: 64 575 zł brutto
Dodano: 19 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Koszalin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]