Hala produkcyjna i działka niezabudowana k. Pucka

Opis:

Syndyk masy upadłości zawiadamia o otwartym przetargu na sprzedaż poniższych nieruchomości:

  1. nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,0801 ha, zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 2 792,00 m2 położona w Brudzewie nr 33, w gminie Puck, nr działki 152/3, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD2W/00034233/3. Cena wywoławcza wynosi: 4.685.300,00 zł netto (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych 00/100).
  2. nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 1,1616 ha, położona w Brudzewie, w gminie Puck, nr działek 152/9, 151/6, 152/8, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD2W/00034844/9. Cena wywoławcza wynosi: 297.700,00 zł netto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych 00/100).

Organizatorem przetargu jest syndyk masy upadłości Grant Finance sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

Wadium przetargowe jest ustalone na 10% sumy cen wywoławczych (słownie: dziesięć procent). Wadium winno być wpłacone na rachunek bankowy o numerze 70 1140 1153 0000 4640 5200 1041 z dopiskiem „przetarg w dniu 06.03.2020” najpóźniej do dnia 04.03.2020 r., przy czym za datę wpłaty przyjmowana jest data uznania wyżej wymienionego rachunku bankowego.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 marca 2020 r. na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 06 marca 2020 r., o godzinie 08.30 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, sala B68.

Regulamin przetargu oraz opis i oszacowanie ww. nieruchomości dostępne są w sekretariacie sądu oraz w biurze syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 501 698 405, b.domagalski@grantfinance.pl). Możliwość obejrzenia nieruchomości, szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, warunkach, regulaminie oraz innych okolicznościach faktycznych i prawnych, istotnych z punktu widzenia przyszłej umowy i jej skutków, udostępnione są zainteresowanym po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z syndykiem.

Cena: 4 983 000 zł netto
Dodano: 4 lutego 2020
Województwo:
Lokalizacja: Brudzewo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]