Hotel z pełnym wyposażeniem do prowadzenia działalności hotelarskiej i gastronomicznej.

Opis:

ZAPROSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI
VERTIGO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
Z SIEDZIBĄ W GOGOLINIE
(NIP 1990107133 , KRS 0000718853)
DO SKŁADANIA OFERT

Syndyk masy upadłości Vertigo Sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygn. akt V GUp 29/20, zaprasza do negocjacji warunków nabycia od masy upadłości lub objęcia w dzierżawę:

1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gogolinie, województwo opolskie, powiat krapkowicki, gmina Gogolin, przy Placu Benedyktyńskim 1, o powierzchni 0,4233 ha, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 656/28 oraz 656/29 – inne tereny zabudowane, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi Księgę Wieczystą pod numerem OP1S/00066026/6, oraz

2. własności budynku stanowiącego odrębną własność, posadowionego na nieruchomości wskazanej powyżej w punkcie 1; o następujących cechach:

a. budynek przystosowany do prowadzenia działalności hotelarskiej i gastronomicznej, składa się z 52 miejsc noclegowych (pokojów dwu i jednoosobowych oraz dwóch apartamentów), sali konferencyjnej na 100 osób, kręgielni, klubu nocnego, sali zabaw dla dzieci, restauracji na 70 osób, sali balowo-bankietowej na 250 osób, ogrodu zimowego, tarasu zielonego, rozbudowanego zaplecza kuchennego;

b. powierzchnia zabudowy 1.850 m2, kubatura 8.010 m3;

c. rok oddania do użytkowania: 2014;

d. budynek z pełnym wyposażeniem do prowadzenia działalności hotelarskiej i gastronomicznej.

Charakterystyka zaproszenia:

1. negocjacje prowadzone będą po zawarciu umowy o zachowaniu poufności i nie dłużej niż do dnia 19 czerwca 2020 r. Celem negocjacji będzie zapoznanie się przez inwestora z przeznaczonym do sprzedaży lub dzierżawy składnikiem masy upadłości i wypracowania warunków, na jakich byłby skłonny nabyć lub objąć w dzierżawę składnik masy upadłości;

2. inwestor zainteresowany nabyciem lub dzierżawą składnika masy upadłości powinien do dnia 19 czerwca 2020 r., do godz. 1600, w Biurze Syndyka Kubiczek Michalak Sokół Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 34, V. p., złożyć w zapieczętowanej kopercie adresowanej do Syndyka oświadczenie o zainteresowaniu nabyciem lub dzierżawą składników masy upadłości podając co najmniej:

a. w przypadku zainteresowania nabyciem: proponowaną cenę netto nabycia;

b. w przypadku zainteresowania dzierżawą: proponowaną miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego netto oraz proponowany czas trwania dzierżawy.

Inwestor w obu przypadkach powinien również podać źródło pochodzenia środków, którymi ma zamiar pokryć cenę sprzedaży lub czynsz dzierżawny.

Wszelkie informacje na temat składnika masy upadłości objętego niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1900, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.
Dokumenty powiązane oraz zdjęcia przedstawiające składnik majątku masy upadłości dostępne są pod adresem: vertigo.kubiczekm.com

Cena: 1 zł brutto
Dodano: 27 maja 2020
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Gogolin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]