III przetarg sprzedaż przedsięb. przetw. mięs. SOBSMAK Wołomin

Opis:

Syndyk masy upadłości ogłasza III przetarg na sprzedaż

PRZEDSIĘBIORSTWA POD NAZWĄ „SOBSMAK” sp. z o.o.
W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE

w rozumieniu art. 55′ Kodeksu cywilnego z wyłączeniem aktywów ujętych na wykazie załączonym do regulaminu sprzedaży

W skład przedsiębiorstwa wchodzą: prawa do czterech znaków towarowych, nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem produkcyjnym z częścią administracyjno-socjalną, budynkiem portierni ze sklepem, myjnią samochodów dostawczych, budynkiem stacji transformatorowej i agregatowni oraz wiatą magazynową, ruchomości (meble, sprzęt komputerowy, wyposażenie techniczne i socjalne do prowadzenia działalności z zakresu obróbki i przetwórstwa mięsa) oraz należności.

1. Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w formie PRZETARGOWO-AUKCYJNEJ z uwzględnieniem przepisów prawa upadłościowego, w szczególności art. 320 p.u.
2. Cena wywoławcza: 4.790.000,00 zł brutto
3. Warunki sprzedaży: Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 17 lutego 2020 r. zatwierdził warunki sprzedaży określone niniejszym obwieszczeniem oraz szczegółowym regulaminem, stanowiącym integralną część obwieszczenia. Pisemny egzemplarz regulaminu, za pokwitowaniem jego odbioru, zainteresowane podmioty otrzymają wraz z materiałami merytorycznymi dotyczącymi przedmiotu sprzedaży.
4. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 8 kwietnia 2020 r. włącznie, osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A w godzinach pracy Sądu, względnie wysłać ofertę na adres tegoż Sądu listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY.
5. Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do dnia 8 kwietnia 2020 r. włącznie wadium w kwocie 500.000,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego.
6. Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące przedmiotu sprzedaży oraz szczegółowy regulamin wraz z wzorami wymaganych regulaminem oświadczeń można otrzymać w Kancelarii Syndyka w Warszawie, ul. Belgijska 11 lok. 5, tel: 22 2035757 w godz. 10.00 – 16.00, lub pocztą elektroniczną skladając zapytanie na adres e-mail j.w.
Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu z Pełnomocnikiem.
7. Termin otwarcia ofert: W dniu 16 kwietnia 2020 r. na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 A w sali rozpraw nr 14 o godz. 10:30 syndyk w obecności i pod nadzorem Sędziego-Komisarza przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych, a następnie w razie konieczności przeprowadzi aukcję, której zasady określa regulamin sprzedaży.
8. Zastrzeżenie: Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn, jak określonych treścią niniejszego obwieszczenia i regulaminu.

Cena: 4 790 000 zł brutto
Dodano: 11 marca 2020
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wołomin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]