Konkurs ofert na lokal użytkowy w Tarnowie

Opis:

Syndyk Mateusz Ładyga w ramach postępowania upadłościowego Henryka Gzyla prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Henryk Gzyl Firma Ogólno – Budowlana „NOBUD” w upadłości ogłasza pisemny przetarg na wybór nabywcy nieruchomości. Konkurs składa się z dwóch części.

Dla części pierwszej przedmiotem konkursu ofert jest lokal użytkowy U1 wydzielony w trzykondygnacyjnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami i garażami o powierzchni 73,34 m2 wraz z udziałem w gruncie zlokalizowany przy ul. Pędrackiego 32 w Tarnowie, objęty księgą wieczystą o numerze TR1T/00147257/4.

Dla części drugiej przedmiotem konkursu ofert jest lokal użytkowy U3 wydzielony w trzykondygnacyjnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami i garażami o powierzchni 47,94 m2 wraz z udziałem w gruncie zlokalizowany przy ul. Pędrackiego 32 w Tarnowie, objęty księgą wieczystą o numerze TR1T/00147258/1.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi dla części I – 122 569,50 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 50/100), dla części II – 80 134,50 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści cztery złote 50/100).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłacenie wadium w wysokości Dla części nr I – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100). Dla części nr II – 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł 00/100).

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 97 1090 1838 0000 0000 8201 4531. W tytule przelewu podając: „Wadium na ….. część/części Konkursu ofert”.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim, osobiście albo przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do dnia 18 SIERPNIA 2021r. w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach na adres: Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga, ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków.

Otwarcie ofert odbywa się dnia 19 SIERPNIA 2021r. o godzinie 10:00 w kancelarii syndyka.

 

Podmiotowi zainteresowanemu nabyciem nieruchomości, spełniającemu warunki do wzięcia udziału w Konkursie ofert przysługuje w terminie 14 dni, od daty publikacji ogłoszenia w prasie lokalnej oraz na portalach internetowych, uprawnienie do wystąpienia do Syndyka, z wnioskiem o okazanie nieruchomości. Regulamin konkursu, operat szacunkowy dostępny jest w biurze syndyka lub na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja.legal. Wszelkie informacje udzielane są także po mailowym zapytaniu przysłanym na adres biuro@restrukturyzacja.legal

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

  • Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych wskazanych przez Oferenta w dokumentacji ofertowej jest: Syndyk masy upadłości Henryka Gzyla prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Henryk Gzyl Firma Ogólno – Budowlana „NOBUD” w upadłości z siedzibą w Tarnowie przy ul. Spokojnej 6, Mateusz Ładyga
  • W sprawach przetwarzania danych możecie się Państwo kontaktować z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@restrukturyzacja.legal.
  • Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłonienie nabywcy nieruchomości w przedmiotowym Konkursie ofert, zawarcie oraz wykonanie umowy sprzedaży ww. nieruchomości.
  • Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych dostępne są na stronie syndyka
Cena: 80 135 zł brutto
Dodano: 15 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Tarnów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]