Konkurs ofert na sprzedaż udziałów w nieruchomości

Opis:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Mateusz Ładyga syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny konkurs ofert na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/8 nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze 444 zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona w Wieliczce przy ul. Królowej Jadwigi 5a, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW KR1I/00007148/6, wchodzącego w skład masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: VIII GUp 371/16).

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży została określona jako wartość rynkowa nieruchomości, na podstawie operatu Szacunkowego z dnia 4 maja 2017 r. sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę Pawła Płonkę. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 27 000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wpłacenie wadium w wysokości stanowiącej 5 000,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości.

Oferty należy złożyć osobiście albo przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach na adres kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego Mateusza Ładygi, ul. Łąkowa 25A/1, 31- 443 Kraków do dnia 16 lutego 2022 r. Decydującym o doręczeniu jest data wpływu przesyłki do kancelarii.

Otwarcie ofert nastąpi w kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego Mateusza Ładygi, ul. Łąkowa 25A/1, 31- 443 Kraków, 17 lutego 2022 r. o godzinie 10:00.

Oferent jest uprawniony do oględzin nieruchomości, co do której wyraża wolę nabycia oraz zapoznania się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży, oszacowaniem wartości udziału w nieruchomości oraz Regulaminem konkursu ofert, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Oględziny odbędą się w terminie wyznaczonym przez Syndyka – w czynności oględzin będzie brał udział syndyk lub upoważniony przez Syndyka pełnomocnik. Regulamin konkursu ofert, operat szacunkowy dostępny jest w biurze syndyka oraz na stronie internetowej syndyka pod adresem: www.restrukturyzacja.legal

Wszelkie informacje udzielane są także po mailowym zapytaniu przysłanym na adres biuro@restukturyzacja.legal lub przez formularz.

Cena: 27 000 zł brutto
Dodano: 13 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wieliczka
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]