Konkurs Ofert Nieruchomość Gruntowa – Brzezimierz

Opis:

Syndyk masy upadłości niniejszym ogłasza Konkurs Ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o powierzchni 5,6167 ha, położonej w obrębie: Brzezimierz, jednostka ewidencyjna: Domaniów, powiat: oławski, województwo: dolnośląskie, składającej się z działki gruntu numer 3 AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: WR1O/00006760/1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie Ofert jest złożenie oferty na nieruchomość gruntową niezabudowaną, oferta musi bezwzględnie spełniać warunki Regulaminu. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Biura Syndyka HPKM Legal Group (ul. gen. W. Sikorskiego 3/2, 53 – 659 Wrocław), w godzinach pracy Kancelarii, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8:30 do godz. 16:30 lub doręczyć je drogą pocztową na adres siedziby Biura Syndyka, w terminie trzech tygodni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Biura Syndyka, tj. od dnia 11 stycznia 2022 r.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej niezabudowanej wynosi: 312.000,00 zł, co równa się oszacowanej wartości dla sprzedaży wymuszonej, określonej w datowanym na 1 października
2021 r. operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Tomasza Kurowskiego.

Ponadto warunkiem uczestnictwa w Konkursie Ofert na sprzedaż z wolnej ręki jest wpłata przez Oferenta wadium w wysokości 31.200,00 zł. Szczegóły dotyczące składania ofert jak również Regulamin pozostają do wglądu w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej: hpkm pl, a ponadto Regulamin może być udostępniony drogą elektroniczną, na prośbę Oferenta. Wszelkich informacji w zakresie przedmiotu i trybu Konkursu Ofert udziela syndyk Piotr Hanaj bądź osoba upoważniona przez syndyka telefonicznie: + 48 604 687 774 lub mailowo: kancelaria@hpkm.pl

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej, nieopisanej kopercie, a koperta powinna być umieszczona w drugiej kopercie, zawierającej czytelny napis w formie wydruku komputerowego: „VIII GUp 212/21 – Oferta nabycia Nieruchomości”. Wewnętrzna koperta powinna być zaklejona w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią bez jej otwarcia oraz w sposób wyłączający możliwość jej otwarcia i zamknięcia bez pozostawienia śladów po otwarciu.

W Konkursie Ofert mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w przepisie art. 331 Kodeksu cywilnego. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć
w Konkursie Ofert po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 ze zm.). Jeżeli Oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w Konkursie Ofert oraz nabycia Przedmiotu Konkursu Ofert.

Syndyk masy upadłości zastrzega, że zgodnie z treścią Regulaminu wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: hpkm pl

Cena: 312 000 zł brutto
Dodano: 11 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Oława
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]