Konkurs Ofert – nieruchomość gruntowa

Opis:

Syndyk masy upadłości niniejszym ogłasza Konkurs Ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Jaźwiny (gmina Trzebnica, powiat trzebnicki), stanowiącą działkę gruntu numer 22, obręb Jaźwiny, o powierzchni 1,29 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00037505/8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie Ofert jest złożenie oferty na nieruchomość gruntową, oferta musi bezwzględnie spełniać warunki Regulaminu. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Biura Syndyka HPKM Legal Group (ul. gen. W. Sikorskiego 3/2, 53 – 659 Wrocław) w godzinach pracy Kancelarii, tj. od poniedziałku do piątku, od godz. 8:30 do godz. 16:30 lub doręczyć je drogą pocztową na adres siedziby Biura Syndyka w terminie trzech tygodni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, tj. od dnia 24 listopada 2021 r.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej zabudowanej wynosi: 35.000,00 zł, co równa się oszacowanej wartości dla sprzedaży wymuszonej, określonej w datowanym na 15 lipca 2021 r. operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Tomasza Kurowskiego.

Ponadto warunkiem uczestnictwa w Konkursie Ofert na sprzedaż z wolnej ręki jest wpłata przez Oferenta wadium w wysokości 3.500,00 zł. Szczegóły dotyczące składania ofert jak również Regulamin Konkursu Ofert pozostają do wglądu w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej: hpkm pl Wszelkich informacji w zakresie przedmiotu i trybu Konkursu Ofert udziela syndyk Mateusz Kurowski bądź osoba upoważniona przez syndyka telefonicznie: +48 604 687 774 lub mailowo: kancelaria@hpkm pl

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej, nieopisanej kopercie, a koperta powinna być umieszczona w drugiej kopercie, zawierającej czytelny napis w formie wydruku komputerowego: „VIII GUp 211/20 – Oferta nabycia Nieruchomości”. Wewnętrzna koperta powinna być zaklejona w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią bez jej otwarcia oraz w sposób wyłączający możliwość jej otwarcia i zamknięcia bez pozostawienia śladów po otwarciu.

W Konkursie Ofert mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w przepisie art. 331 Kodeksu cywilnego. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w Konkursie Ofert po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 ze zm.). Jeżeli Oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w Konkursie Ofert oraz nabycia Przedmiotu Konkursu Ofert. Syndyk masy upadłości zastrzega, że zgodnie z treścią Regulaminu Konkursu Ofert wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta.

Cena: 35 000 zł brutto
Dodano: 30 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Trzebnica
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]