Lokal komercyjny lokal biurowy

Opis:

Syndyk masy upadłości Tomasza Kowalczyka w upadłości, zamieszkałego w Piasecznie, zaprasza do składania ofert w konkursie na nabycie wchodzących w skład masy upadłości:

– prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 1113/8 o powierzchni 2.132 m 2 wraz z prawem własności budynku dawnej piekarni o powierzchni użytkowej 661 m 2 , dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1K/00048816/9 (dalej także „Nieruchomość nr 1”);

– prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 1113/9 o powierzchni 2.770 m 2 wraz z prawem własności budynku magazynowego o powierzchni 250 m 2 , dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1K/00041592/3 (dalej także „Nieruchomość nr 2);

– prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 1113/4 o powierzchni 1.800 m 2 wraz z prawem własności budynku magazynowego o powierzchni 160 m 2 , dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1K/00046753/5 (dalej także „Nieruchomość nr 3”).

Opisane powyżej zwane są dalej łącznie także „Nieruchomościami”. Wszystkie wyżej wymienione Nieruchomości tworzą wspólną przestrzeń gospodarczą.

UWAGA: aktem notarialnym z dnia 23 lutego 2010 r., sporządzonym przez notariusza Jarosława Kudłę, Repertorium A nr 606/2010, Tomasz Kowalczyk ustanowił na powyższych Nieruchomościach służebność osobistą na rzecz swojej małżonki – Agnieszki Kowalczyk, polegającą na dożywotnim i nieodpłatnym prawie korzystania z prawa użytkowania wieczystego całych nieruchomości oraz własności znajdujących się tam budynków i budowli.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu konkursu ofert można uzyska

w biurze Syndyka masy upadłości Tomasza Kowalczyka w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55. Operat szacunkowy dotyczący Nieruchomości udostępniony jest do wglądu w biurze Syndyka masy upadłości Tomasza Kowalczyka w upadłości, w godz. 9:00 – 16:00, po uprzednim telefonicznym umówieniu się na termin wizyty, oraz w aktach sprawy o sygnaturze XIX GUp 1248/20, w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

Cena wywoławcza sprzedaży Nieruchomości: 309.500,00 zł (słownie: trzysta dziewięć tysięcy pięćset złotych). Syndyk wyjaśnia, że wartość Nieruchomości nr 1 w cenie sprzedaży wynosi 191.025,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych i dwadzieścia pięć groszy), wartość Nieruchomości nr 2 w cenie sprzedaży wynosi 72.245,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych), zaś wartość Nieruchomości nr 3 w cenie sprzedaży wynosi 46.230,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dwieście trzydzieści złotych). Syndyk nie wystawia faktury VAT.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 31.000,00 z ł (słownie: trzydziestu jeden tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w regulaminie konkursu ofert.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października 2021 r., do godz. 15:00, w biurze Syndyka masy upadłości Tomasza Kowalczyka w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone Syndykowi najpóźniej w dniu 8 października 2021 r., nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej).

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 12 października 2021 r., godz. 12:00, w biurze Syndyka masy upadłości Tomasza Kowalczyka w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Po stwierdzeniu, iż złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne opisane w regulaminie konkursu ofert, syndyk obligatoryjnie przeprowadzi pomiędzy oferentami aukcję.

Pełna treść regulaminu konkursu ofert udostępniana jest w biurze Syndyka, tel. +48 22 639 45 55

Cena: 309 500 zł brutto
Dodano: 9 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Piaseczno
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]