Lokal mieszkalny przy ul. Kociuszki 8 w Jezioranach

Opis:
Syndyk masy upadłości Zbigniewa Olszewskiego i Marzanny Olszewskiej – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki dwóch udziałów w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej objętych masą upadłości Zbigniewa Olszewskiego i Marzanny Olszewskiej, w skład której wchodzi:
1. Udział wynoszący ½ w prawie własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego nr 2, położonego przy ul. Kościuszki 8 w Jezioranach (11-320) o powierzchni użytkowej 72,40m2, dla której Sąd Rejonowy w Biskupcu prowadzi KW nr OL1B/00025700/8 wraz ze związanym z tym prawem udziałem 10/100 w prawie własności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłączenie do użytku właścicieli lokali, dla którego Sąd Rejonowy w Biskupcu, prowadzi KW nr OL1B/00013085/3, wchodzący w skład masy upadłości Zbigniewa Olszewskiego.
2. Udział wynoszący ½ w prawie własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Kościuszki 8 w Jezioranach (11-320) o powierzchni użytkowej 72,40m2, dla której Sąd Rejonowy w Biskupcu prowadzi KW nr OL1B/00025700/8 wraz ze związanym z tym prawem udziałem 10/100 w prawie własności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłączenie do użytku właścicieli lokali dla którego Sąd Rejonowy w Biskupcu prowadzi KW nr OL1B/00013085/3, wchodzący w skład masy upadłości Marzanny Olszewskiej.
Lokal położony jest na pierwszej kondygnacji budynku (parterze), składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i pomieszczenia gospodarczego. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze oraz piwnica o powierzchni 5,20 m2. Budynek w którym znajduje się lokal został wpisany do rejestru zabytków.
Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi łącznie 133.134,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące sto trzydzieści cztery złote 00/100 groszy).
Oferty należy składać w terminie do dnia 26 lipca 2021 roku na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do wskazanej w ogłoszeniu Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych 00/100 groszy).
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w dniu 27 lipca 2021 roku o godzinie 12:00.
Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego).
Koszty zawarcia umów przewidzianych niniejszymi warunkami ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący).
Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Artura Olczaka z dnia 21 grudnia 2020 r. jest dostępny w formie skanu, w odpowiedzi na wniosek o jego udostępnienie skierowany na adres e-mail Kancelarii Syndyka: kancelaria@saltarski.com, a także do wglądu w aktach postępowania upadłościowego Zbigniewa Olszewskiego i Marzanny Olszewskiej prowadzonego pod sygn. akt: V GUp „of” 79/20 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości oraz szczegółowe warunki przetargu i aukcji są dostępne do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com w zakładce Przetargi/ Nieruchomości.
Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży oraz możliwość uzgodnienia terminu oglądu nieruchomości, przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.
Cena: 133 134 zł brutto
Dodano: 25 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Jeziorany
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]