Lokal niemieszkalny o pow. 22,02 m2 przy ul. Wspólnej 50A w Warszawie,

Opis:

SYNDYK INWESTYCJI ALTERNATYWNYCH PROFIT S.A. W WARSZAWIE W UPADŁOŚCI

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, nieruchomości w postaci lokalu niemieszkalnego, o pow. 22,02 m2, wraz z udziałem 2202/331427 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu, oznaczonego nr 21, położonego przy ul. Wspólnej 50A w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA4M/00403371/1.

Cena wywoławcza 238.000,00 zł

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 03 czerwca 2020 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 10 czerwca 2020 r.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 26.000,00 zł.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Cena: 238 000 zł brutto
Dodano: 27 maja 2020
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]