Lokal Stary Targ od syndyka

Opis:

Syndyk masy upadłości Ireny. U. i Sławomira U. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku pod sygn.akt VI GUp 119/21/KP w trybie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003r. prawo upadłościowe, zgodnie z Postanowieniem Sędziego-Komisarza z dnia 02.211.2021r. w przedmiocie wyrażenia zgody syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki na sprzedaż prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 63,21 m 2 , położonego w Starym Targu przy ul. Nowatorskiej 9B kl. II, dla którego Sąd Rejonowy w Kwidzynie, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sztumie prowadzi księgę wieczystą nr KW GD2I/……/9.
Cena nie może być niższa niż cena oszacowania w kwocie 115 000,00 zł ( słownie: sto piętnaście tysięcy złotych).
Oferty należy składać zgodnie z regulaminem przetargu z wolnej ręki do 28 lutego 2022r. Wadium w wysokości 11 500 zł ( słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości PKO BP S.A. Oddział Kwidzyn nr 14 1020 1778*******602 0165 8434 do dnia 28 lutego 2022r. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy masy upadłości, pod rygorem odrzucenia oferty.
Kopertę należy zaadresować: Kancelaria Syndyka Wiesława Szumlak-Dziewońska ul. Toruńska 4/1, 82-500 Kwidzyn. Słowa „PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI” zamieszczone na kopercie, zgodnie z regulaminem winny być wpisane kolorem czerwonym.
Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 60*******37 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 01 marca 2022r. o godzinie 13:00 w Kancelarii Syndyka Wiesławy Szumlak-Dziewońskiej, ul. Toruńska 4/1, 82-500 Kwidzyn.

Cena: 115 000 zł brutto
Dodano: 26 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Stary Targ
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]