Lokal użytkowy w miejscowości Łysołaje

Opis:

Kto sprzedaje.

Doradca Restrukturyzacyjny Paweł Choina nr licencji 935 działający jako syndyk masy upadłości Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Milejowie w upadłości, ul. Kasztanowa 12, 21-020 Milejów, KRS 239128 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 07.02.2018r. w sprawie IX GU 432/17.

 

Cel ogłoszenia.

Wyłonienie w drodze konkursu Oferenta na zakup prawa własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości, ofertę którego syndyk przedstawi sędziemu – komisarzowi z wnioskiem o zgodę na sprzedaż.

 

Przedmiot sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1433 w obrębie Łysołaje, gmina Milejów.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta.

Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym jest sprzedażą egzekucyjną. Tym samym nabywca nieruchomości nie odpowiada za zobowiązania upadłego.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę o pow. 0,04 ha oraz posadowiony na niej budynek o pow. użytkowej 70,69 m2.

 

Wizja lokalna

Wizje lokalne odbędą się:

·         w dniu 09.06.2021r., o godz. 16:00

·         w dniu 21.06.2021r., o godz. 16:00

Chęć wzięcia udziału w wizji należy zgłosić syndykowi pod numerem telefonu 500 700 763.

 

Forma składania ofert

Sprzedaż składnika masy upadłości następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.) „PU” oraz w innych przepisach powszechnie obowiązujących w dniu sprzedaży;

Określa się cenę wywoławczą na kwotę 50.000,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100. Cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku kiedy będzie on należny. Nabywca płaci podatek PCC jeśli będzie należny.

Oferty należy składać osobiście lub korespondencyjnie na adres biura syndyka.
ul. Struga 19, 21-040 Świdnik w terminie do 16.07.2021 roku. Decyduje data wpływu oferty do biura syndyka lub jej awizowania przez Pocztę Polską S.A.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie o formacie mniejszym niż A4, a następnie umieszczona w drugiej kopercie z napisem „OFERTA – NIE OTWIERAĆ”. Każda z kopert winna być zaadresowana do w/w biura syndyka koniecznie z podaniem sygnatury akt „IX GUp 24/18 oraz wyraźnym dopiskiem „Oferta na zakup Gminna Spółdzielnia”. Oferta ta winna być złożona w biurze syndyka osobiście lub korespondencyjnie;

Oferta musi zawierać oferowaną cenę w kwocie netto (dokładne oznaczenie kwoty) równą, co najmniej cenie wywoławczej oraz oznaczenie składającego ofertę. Oferta i wszelkie dokumenty powinny być składane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii;

W przypadku podmiotu gospodarczego oferent winien dołączyć aktualny odpis z KRS lub ewidencji podmiotów gospodarczych;

Złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że:
i. jest mu znana, sytuacja prawna i faktyczna przedmiotu sprzedaży i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
ii. wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § l Kodeksu cywilnego,
iii. zna warunki przetargu i je akceptuje,
iv. zna stan techniczny nieruchomości wchodzących w skład sprzedawanego przedsiębiorstwa
v. zna treść opisu i oszacowania wartości rynkowej masy upadłości na który składa ofertę i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń;
vi. wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna-sprzedaży;
vii. posiada wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane;
viii. oferent jest uprawniony do zawarcia umowy zakupu przedmiotu sprzedaży za oferowaną cenę;
ix. nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 157a ust 2-3 PU;

Oferent winien dołączyć dowód uiszczenia wadium;
i. składający ofertę nabycia winien uiścić na rachunek bankowy wskazany przez
syndyka, tj. rachunek bankowy nr 66 1090 1870 0000 0001 3588 2831 (Santander) wadium w wysokości 2.500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset 00/100). Odbiorcą przelewu jest: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Milejowie w upadłości, ul. Kasztanowa 12, 21-020 Milejów.
ii. wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy:
a. wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie określonymi w pkt 12,
b. nie zawrze umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w terminie określonym w pkt 12.
iii. pozostałym oferentom, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na wskazany w ofertach rachunek bankowy. Od wpłaconych wadiów odsetki nie przysługują.

Niepubliczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2021 roku o godzinie 13.00 w biurze syndyka ul. Struga 19 w Świdniku;

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty spełniającej warunki formalne, syndyk dopuszcza możliwość przeprowadzenia licytacji telefonicznej.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia wybrania oferty zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek wskazany przez syndyka;

Potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego
z ceną nabycia jest niedopuszczalne;

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący, w tym koszty Notariusza oraz koszty sądowe wszelkich wpisów, w tym wykreśleń z ksiąg wieczystych ponosi kupujący;

Kupujący w terminie 7 dni od wyboru oferty pisemnie powiadomi syndyka o wyborze kancelarii notarialnej. W przypadku uchybienia tego terminu syndyk wskaże notariusza;

Aż do momentu sprzedaży zastrzega się prawo odwołania sprzedaży bez podania przyczyn;

Kupujący nabywa składniki masy upadłości wolne od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 313 i 317 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.));

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie sprzedaży stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz Prawa upadłościowego;.

Więcej informacji udziela syndyk pod nr telefonu 500 700 763.

Szczegółowe informacje – w tym postanowienie o ogłoszeniu upadłości oraz operat szacunkowy, dostępne do pobrania z serwisu syndyka wEgzekucji(kropka)pl

Cena: 50 000 zł netto
Dodano: 25 maja 2021
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Łysołaje
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]