Lokale mieszkalne i inne aktywa w Bytomiu

Opis:

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE – BEZ PROWIZJI OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI NORES SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE ŚLĄSKIM [KRS: 0000296180] SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA NALEŻĄCEGO DO NORES SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE ŚLĄSKIM SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI- W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU Syndyk masy upadłości Nores sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gorzowie Śląskim, ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GUp 55/20 zaprasza do składania ofert zakupu przedsiębiorstwa, tj.: 1. nieruchomość lokalowa mieszkalna (prawo własności) położona w Bytomiu przy ul. Czarnieckiego 14, objęta księga wieczysta KA1Y/00002462/3, wraz z udziałem 1/3 w nieruchomości wspólnej, objętej księga wieczysta KA1Y/00002460/9; 2. nieruchomość lokalowa mieszkalna (prawo własności) położona w Bytomiu przy ul. Czarnieckiego 14, objęta księga wieczysta KA1Y/00002461/6, wraz z udziałem 1/3 w nieruchomości wspólnej, objętej księga wieczysta KA1Y/00002460/9; 3. nieruchomość lokalowa mieszkalna (prawo własności) położona w Bytomiu przy ul. Czarnieckiego 14, objęta księga wieczysta KA1Y/00003903/4, wraz z udziałem 1/3 w nieruchomości wspólnej, objętej księga wieczysta KA1Y/00002460/9; 4. pozostałe aktywa: a) wartosci niematerialne i prawne; b) srodki trwałe ruchome; c) pozostałe wyposazenie. za cenę nie niższą niż: 601 434,00 PLN+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Charakterystyka oferty: 1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego- ofertowego, nieograniczonego z dnia 27.12.2021 r.; 2. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena; 3. ceny wywoławcza to kwota wynikająca z opisu i oszacowania sporządzonego przez Jarosława Jaromina w dniu 14.08.2020 r.; 4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o. w Chorzowie (41- 506), ul. Działkowa 8 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie do dnia 25.02.2022 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 12:00, z adnotacją Oferta na zakup przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym Nores sp. z o.o. w upadłości, sygn. akt V GUp 55/20 NIE OTWIERAĆ; 5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony przez syndyka masy upadłości wadium w kwocie 60 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 78 8436 0003 0000 0026 8330 0001 [Mikołowski Bank Spółdzielczy S.A. kod SWIFT: POLUPLPR]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na ww. rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent; 6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o. w Chorzowie (41- 506), ul. Działkowa 8, w dniu 25.02.2022 r. o godzinie 12.15; 7. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą te sama cenę lub ceny najwyższe różnic się będą do 5% ceny wywoławczej, syndyk może zakwalifikować te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41- 506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie 12:45; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 10 000,00 PLN; 8. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca; 9. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia wyboru oferenta; 10. przedsiębiorstwo sprzedawane jest w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu.

Cena: 601 434 zł netto
Dodano: 13 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bytom
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]