Lubieszcze syndyk sprzeda gospodarstwo rolne 3,64 ha Lubieszcze

Opis:

Syndyk masy upadłości Tadeusza Antoniego Mańkowskiego w upadłości (sygn. akt VIII GUp 114/18) oraz Renaty Mańkowskiej w upadłości (sygn. akt VIIII GUp 115/18) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności:
I. Nieruchomości rolnej położonej we wsi Lubieszcze, obręb 0017 Lubieszcze, gm. Brańsk, powiat bielski, woj. podlaskie, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW nr BI1P/00077291/8, w skład której wchodzą:
a) działka rolna, nr ew. 71, pow. 0,32 ha, zabudowana domem mieszkalnym o pow. 113 m2 oraz budynkami gospodarczymi o łącznej pow. 536 m2, , cena wywoławcza: 158 500 zł,
b) działka rolna niezabudowana, nr ew. 199, pow. 1,33 ha, cena wywoławcza: 16 260 zł,
c) działka rolna niezabudowana, nr ew. 261, pow. 1,02 ha, cena wywoławcza: 11 390 zł,
W dziale III KW Nr BI1P/00077291/8 – Prawa, Roszczenia i Ograniczenia l.p.1 wpis nr 1 o treści: Ograniczone prawo rzeczowe: Dożywotnia nieodpłatna służebność osobista polegająca na prawie zamieszkiwania w połowie domu mieszkalnego od wschodniej strony świata oraz prawie korzystania z budynków gospodarczych”. Służebność ustanowiona na rzecz Józefa Mańkowskiego i Franciszki Mańkowskiej.
II. Nieruchomości rolnej położonej we wsi Lubieszcze, obręb 0017 Lubieszcze, gm. Brańsk, powiat bielski, woj. podlaskie, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim prowadzi księgę wieczystą KW nr BI1P/00078468/7, w skład której wchodzi działka rolna niezabudowana, nr ew. 232, pow. 0,97 ha, cena wywoławcza: 12 940 zł.
1. Cena wywoławcza stanowi 50 % wartości oszacowania. Do ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług, o ile będzie on należny.
2. Oferty zakupu całego gospodarstwa rolnego będą miały pierwszeństwo przed ofertami zakupu wybranych odrębnie działek.
4. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest:
a) złożenie lub przesłanie kompletnej oferty, zgodnej z warunkami konkursu, w zamkniętej kopercie, umieszczonej w drugiej większej kopercie, obie koperty z napisem „Oferta zakupu nieruchomości VIII GUp 114/18, VIII GUp 115/18 – NIE OTWIERAĆ”, w terminie do 24 maja 2021 r., na adres syndyka: JKJ Spółka z o.o. ul. Zaścianki 56/5, 15-521 Zaścianki.
b) dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy syndyka w BNP PARIBAS Bank Polska S.A. o nr 53 1750 0012 1975 7000 0006 6331.
5. Termin otwarcia ofert w siedzibie syndyka ustala się na dzień 25 maja 2021 r..
6. Pełny tekst warunków konkursu dostępny jest u syndyka i może być przesłany po kontakcie telefonicznym z nr 887-181-997

Cena: 199 090 zł brutto
Dodano: 20 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Lubieszcze
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]