Maćkowa Ruda – syndyk sprzeda nieruchomość

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
ZAWIADAMIA
O sprzedaży w trybie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej wchodzącej w skład masy upadłości w postępowaniu oznaczonym sygnaturą akt VIII GUp 9/16
1. Przedmiotem sprzedaży jest :
Prawo własności nieruchomości gruntowej:
a/ położonej we wsi Maćkowa Ruda, gmina Krasnopol, powiat sejneński, woj. podlaskie, działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 79/1. 79/2 o łącznej powierzchni 1,22 ha zabudowanej (działka nr 79/1: budynkiem mieszkalnym o konstrukcji murowanej, dwoma budynkami gospodarczymi , działka nr 79/2: budynkiem mieszkalnym o konstrukcji drewnianej, trzema budynkami gospodarczymi, budynkiem obory)
b/ we wsi Aleksandrowo, gmina Krasnopol, powiat sejneński, woj. podlaskie– działka nr ewidencyjny 327 o powierzchni 0,6100 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o konstrukcji glinianej oraz trzema budynkami gospodarczymi.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta SU1N/60 1/2.
2. Cena wywoławcza wynosi 390 070,10 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt złotych 10/100).
3. Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 04 marca 2021 roku, godz. 9.30
4. Warunkiem uczestniczenia w procesie sprzedaży jest :
a/ Przesłanie kompletnej oferty w terminie do 03 marca 2021 roku , na adres: Kancelaria Syndyka Jan Nosowicz, ul. Bohaterów Getta 12, 15-450 Białystok, listem poleconym ( decyduje data wpływu oferty, a nie data jej nadania). Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do wyżej wymienionego syndyka, z podaniem sygnatury akt „ VIII GUp 9/16” i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI ” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
b/ przedstawienie, najpóźniej przy otwarciu ofert, lub dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium 30 000,00 PLN (słownie : trzydzieści tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy syndyka masy upadłości : Jan Nosowicz, ul. Bohaterów Getta 12, 15-450 Białystok, ING Bank Śląski S.A. nr r-ku 52 1050 182 3 1000 00 91 4701 039 2.
Pełny tekst regulaminu sprzedaży oraz operaty szacunkowe dostępne są u syndyka po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 608 590 035.

Cena: 390 070 zł brutto
Dodano: 19 lutego 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Maćkowa Ruda
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]