Mieszkanie 2 pokojowe Pabianice, 20 Stycznia

Opis:

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE – BEZ PROWIZJI
Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert wchodzącego w skład masy upadłości udziału wynoszącego 1/3 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 31, w budynku położonym w Pabianicach, ul. 20 stycznia nr 14, dla której to nieruchomości w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1P/00003998/0 na następujących warunkach:
1. Sprzedaż następuje za najwyższą oferowaną kwotę, nie niższą niż: 70 125,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych) netto,
2. Pisemne oferty w języku polskim powinny być przesłane pocztowa przesyłką poleconą w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 8.12.2022 r. na adres: Syndyk Janusz Florczak, Urząd Pocztowy Łódź – 6 ul. Głęboka 4/12 skr.poczt.19, 92-201 Łódź z napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości- Łódź”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.
3. Oferta ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie może być składane pod warunkiem
4. Przystępujący do konkursu ofert powinien wpłacić do 8.12.2022 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto masy upadłości nr: 12 1020 3408 0000 4102 0414 7351 pod rygorem odrzucenia oferty. Decyduje data wpływu na ww konto.
5. Syndyk dokonuje w dniu 9.12.2022 r. otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich, bądź ustala, że konkurs został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.
6. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od wyboru/przyjęcia oferty.
7. Cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona na konto masy upadłości najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy sprzedaży.
8. Wszelkie koszty zawarcia umowy, w tym PCC obciążają nabywcę.
Informacji udziela Syndyk – nr tel.: 609 122 151. Regulamin sprzedaży i operat szacunkowy do wglądu w biurze syndyka w Łodzi, ul Suwalska 25/27 po uprzednim umówieniu się.

Cena: 70 125 zł netto
Dodano: 30 listopada 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Pabianice, 20 Stycznia
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]