Mieszkanie 3 pokojowe – 1/2 udziału Nory

Opis:

Syndyk masy upadłości Damiana Waszkiewicza – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki ½ udziału przypadającego Upadłemu w nieruchomościach zlokalizowanych w gminie Wieliczki, miejscowości Nory, obrębie ewidencyjnym Kleszczewo:

– lokal stanowiący odrębną nieruchomość, o numerze administracyjnym 10/15, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, znajdujący się na 2 kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, do którego przynależy piwnica. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 60,75 m2. Z lokalem związany jest udział 1/18 nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności gruntu, działki nr 364 oraz części wspólne budynku. Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Olecku, IV Wydziale Ksiąg Wieczystych, o numerze OL1C/00014104/1.
– nieruchomość gruntowa składająca się z działki o numerze 340 i powierzchni 0,0029 ha, zabudowana murowanym budynkiem gospodarczym w zabudowie szeregowej o powierzchni zabudowy 20,00 m². Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Olecku, IV Wydziale Ksiąg Wieczystych, o numerze OL1C/00014105/8.
– nieruchomość gruntowa składająca się z działki o numerze 417 i powierzchni 0,0177 ha, stanowiąca ogródek przydomowy. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Olecku, IV Wydziale Ksiąg Wieczystych, o numerze OL1C/00045912/4.
– udział 12/330 w nieruchomości gruntowej składającej się z działki o numerze 407 i powierzchni 0,1036 ha, stanowiącej drogę dojazdową do działki nr 417, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Olecku, IV Wydziale Ksiąg Wieczystych, o numerze OL1C/00002735/6.

Wszystkie nieruchomości stanowią jedność gospodarczą i są zlokalizowane względem siebie w promieniu 100 m. Sprzedaż łączna składników masy upadłości.

Cena wywoławcza wynosi 64.608 zł, tj. 100% wartości oszacowania udziału ½ przypadający upadłemu – Damianowi Waszkiewiczowi.

W skład przedmiotu sprzedaży nie wchodzą wierzytelności, ani środki pieniężne.

Warunkiem nabycia nieruchomości opisanej powyżej jest:
1. Złożenie oferty przez oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na nabycie nieruchomości BI1B/GUp-s/263/2022” na adres: Syndyk Piotr Tarasiewicz, ul. Miła 1, 16-400 Suwałki w terminie do 17 października 2022 r. do godz. 1000. W razie przesłania oferty pocztą lub kurierem decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka.
2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 6.480,80 zł do dnia 14 października 2022 r. przy czym za datę płatności przyjmuje się datę uznania na rachunku masy. Wadium w kwocie 6.460,80 zł winne zostać wpłacone na rachunek masy upadłości prowadzony przez syndyka nr: 68 1240 5891 1111 0010 9907 2552.
Zawartość oferty, zasady sprzedaży oraz zastrzeżenia zawarte są w REGULAMINIE stanowiącym integralną część ogłoszenia.
Ze szczegółowym wykazem przedmiotu oferty oraz operatem szacunkowym można zapoznać się po wcześniejszym umówieniu terminu w Kancelarii Syndyka w Suwałkach przy ul. Miłej 1, lub przesłanie w formie elektronicznej.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 508 525 036.

REGULAMIN
ofert na sprzedaż z wolnej ręki ½ udziału przypadającego Upadłemu Damianowi Waszkiewiczowi w nieruchomościach –Sygn. akt BI1B/GUp-s/263/2022
I. Zawartość oferty:
1. Pisemna oferta powinna być wniesiona w języku polskim i oznaczona i wniesiona w sposób określony w pkt. 1 ogłoszenia oraz powinna zawierać:
a) Nazwę, siedzibę, status prawny i adres oferenta (wraz z numerem telefonu), podpis osoby składającej ofertę lub podpisy upoważnionych do działania w imieniu składającego ofertę,
b) Jeśli ofertę składa podmiot niebędący osobą fizyczną – aktualny oryginalny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, z którego wynikać będzie umocowanie osób składających ofertę lub udzielających pełnomocnictwa,
c) Notarialne poświadczenie podpisu złożonego pod ofertą lub podpisu pod ewentualnym pełnomocnictwem (wymaganym w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik); podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia,
d) Oferowaną cenę sprzedaży nie niższą od ceny wywoławczej wraz z zobowiązaniem do jej zapłaty w całości na rachunek bankowy masy upadłości nie później niż na jeden dzień przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży,
2. Dodatkowo do oferty powinny być dołączone:
a) Uchwała zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia lub innego właściwego organu, jeżeli dla skutecznego zawarcia umowy sprzedaży właściwa umowa lub ustawa wymaga od oferenta takiej uchwały,
b) Dowód wpłaty wadium oraz numer konta, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium, c) Podpisane przez osobę upoważnioną oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym poszczególnych elementów i, że przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz że zgadza się na wyłączenie rękojmi z tytułu sprzedaży,
d) Podpisane przez osobę upoważnioną oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży oraz operatem szacunkowym i o ich akceptacji bez zastrzeżeń.
II. Zasady sprzedaży:
1. Rozpoznanie ofert:
a) Syndyk zamieści ogłoszenie na internetowych portalach ogłoszeniowych specjalizujących się w obrocie nieruchomościami.
b) Otwarcie ofert na nabycie nieruchomości nastąpi w Kancelarii Syndyka Piotra Tarasiewicza w Suwałkach, ul. Miła 1 w dniu 17 października 2022 r. o godz. 1030. Syndyk sporządzi protokół wpływu i otwarcia ofert, odnotowując w nim ich zawartość.
c) Wygrywa oferent oferujący na piśmie najwyższą cenę. Bezpośrednio po otwarciu i przeanalizowaniu ofert syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni.

Kontakt:
Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Piotr Tarasiewicz
tel: 508525036

Cena: 64 608 zł brutto
Dodano: 2 października 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Nory
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]