Mieszkanie 3-pokojowe, 50,05 m2, Łódź

Opis:

ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY UPADŁOŚCIOWEJ NIERUCHOMOŚCI

Syndyk masy upadłości zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą, niż 212.800,00 złotych (słownie: dwieście dwanaście tysięcy osiemset złotych) nieruchomości obejmującej: prawo własności nieruchomości lokalowej położonej w Łodzi przy ulicy Lnianej 27, lok. 32 o powierzchni użytkowej 50,05 m2, dla którego prowadzona jest  księga wieczysta numer LD1M/00282694/5 wraz z prawami związanymi z własnością lokalu, przy zachowaniu następujących warunków:

1) uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych; do podmiotów zagranicznych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 1061)

2) oferta pod rygorem jej odrzucenia – powinna zawierać:

a. firmę i siedzibę (w przypadku osób fizycznych – imię, nazwisko i adres zamieszkania, nr PESEL oferenta),
b. w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru dokumentujący prawo do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu przez osobę, która podpisała ofertę, a jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to również pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji. Pełnomocnictwo do udziału w konkursie ofert oraz do złożenia oświadczeń wymaganych niniejszym regulaminem powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwa udzielone adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. W przypadku podmiotów zagranicznych należy załączyć tłumaczenie dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
c. oferowaną cenę nabycia w wartości netto wyrażoną kwotowo i słownie, która nie może być niższa, niż wskazana cena wywoławcza,
d. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i przyjęciu go bez zastrzeżeń,
e. oryginalny podpis oferenta będącego osobą fizyczną lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie i oświadczeniach,
f. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży (konkursu ofert) i przyjęciu go bez zastrzeżeń,
g. dowód wpłaty wadium,
h. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem.

3) Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – Łódź – Lniana” oraz nadesłana listem poleconym lub przesyłką kurierską (bezwzględnie przesyłką rejestrowaną; na kopercie kurierskiej proszę wpisać numer telefonu dla kuriera do adresata: 725 309 313) na adres: Dorota Borkowska – syndyk masy upadłości, Okoniowa 7/2, 91-498 Łódź, w terminie do dnia 20 kwietnia 2023 roku.
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu na wskazany adres (decyduje data doręczenia na podany adres).

4) przystępujący do konkursu pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić wadium na rachunek bankowy o numerze: 89 1140 2004 0000 3202 7183 8350, prowadzony przez syndyka masy upadłości, w wysokości stanowiącej 10% ceny wywoławczej, a więc w kwocie 21.280,00 złotych (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych) i załączyć dowód wpłaty do składanej oferty. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał konkurs ofert zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs ofert, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka;

5) otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w dniu 21 kwietnia 2023 roku, a rozstrzygnięcie, co do wyboru oferty zostanie stwierdzone protokołem;

6) cena sprzedaży nieruchomości brutto pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży;

7) wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży, w tym podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty notarialne i sądowe obciążają nabywcę. Jeśli przepisy ustawy o podatku VAT to przewidują, do ceny sprzedaży zostanie doliczony odpowiednio podatek VAT. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na nabywcę przechodzą pożytki, podatki i inne daniny publiczne przypadające z przedmiotu sprzedaży; świadczenia publicznoprawne niepowtarzające się nabywca ponosi tylko wtedy, gdy ich płatność przypada w dniu zawarcia umowy sprzedaży w  formie aktu notarialnego lub po tym dniu;

8) dodatkowe warunki sprzedaży określa regulamin konkursu ofert oraz postanowienie Sędziego Komisarza zezwalające syndykowi na sprzedaż nieruchomości, z którymi można zapoznać się w kancelarii syndyka po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie: 725 309 313

Ze składnikiem majątku Upadłego podlegającego sprzedaży oraz dodatkowymi warunkami sprzedaży można się zapoznać po uzgodnieniu terminu (numer telefonu: 725-309-313).

Cena: 212 800 zł netto
Dodano: 27 kwietnia 2023
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łódź Bałuty, Teofilów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]