Mieszkanie 32,30 m2, 2 pokoje

Opis:

Sygn. akt V GUp 112/20

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 43, położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 49/57, dla którego Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/00095835/0,
na następujących warunkach:

1. cena wywoławcza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wynosi 145.000,00 złotych (sto czterdzieści pięć tysięcy złotych) brutto;

2. pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 3 grudnia 2021 roku do godziny 16.00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres: Hubert Sidowski – Syndyk masy upadłości Kamila Krasonia, Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym oznaczeniem na kopercie – „oferta zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – Piotrków Trybunalski”;

3. przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w wysokości 14.500,00 złotych na rachunek bankowy masy upadłości o numerze:
76 1090 1304 0000 0001 4693 6458 (Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź), najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert oraz spełniać pozostałe wymogi określone regulaminem sprzedaży;

4. ogłoszenie oraz warunki przetargu (konkursu ofert) mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny, przetarg (konkurs ofert) może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert;

5. szczegółowe warunki określa regulamin sprzedaży wyłożony do wglądu w biurze syndyka oraz na stronie internetowej upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/belzacka;

6. przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do 2 grudnia 2021 roku po wcześniejszym uzgodnieniu (tel.: 726 790 740 lub 42 637 28 88, e-mail: syndyk@sidowski.com.pl).

Cena: 145 000 zł brutto
Dodano: 17 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Piotrków Trybunalski
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]