Mieszkanie 34,50 m2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Zielonej 17

Opis:

sprzedaży z wolnej ręki

w trybie przetargu pisemnego

udziału 1/1 w prawie własności do lokalu mieszkalnego

INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem pisemnego przetargu jest nieruchomość Upadłego w postaci prawa własności (1/1) do lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku przy ul. Zielonej 17 w Jastrzębiu-Zdroju (obręb 0012), objętego księgą wieczystą nr GL1J/00033645/3, dla którego księgę wieczystą prowadzi Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Mgr Tadeusza Jaszewskiego z dnia 01 lutego 2021r. jest udostępniony do wglądu w formie elektronicznej lub w siedzibie syndyka pod adresem: ul. Grzybowska 2/78, 01-031 Warszawa w godz. 9:00 – 16:00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: V GUp 152/20 w czytelni Sądu Rejonowego w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 19.

Sprzedaż nieruchomości następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe oraz w innych przepisach powszechnie obowiązujących w dniu sprzedaży.

 

Cena sprzedaży ustalona jest na kwotę nie mniejszą od ceny oszacowania udziału ww. nieruchomości, tj.: 102.310,00 zł (słownie: sto dwa tysiące trzysta dziesięć złotych 00/100)

Wadium ustala się w wysokości 10% wartości nieruchomości objętej ofertą zakupu.

Termin do składania ofert upływa dnia 10.05.2021 roku (liczy się data stempla pocztowego lub data wskazana na potwierdzeniu przyjęcia).

 

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości, warunków przetargu, wydania Regulaminu przetargu, udostępnienie dokumentacji do wglądu – pod adresem e-mail: sprzedaz@sanators.com, tel. 798 932 932.

Odpis Regulaminu przetargu oferenci mogą otrzymać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-mail, z plikiem PDF.

 

Zapraszam również na SUPERSYNDYK.PL

Cena: 102 310 zł brutto
Dodano: 15 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Jastrzębie Zdrój
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]