Morzyczyn Włościański – udział 6/128 w działce od syndyka

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Ireny Królak w upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, na zasadach określonych w „Warunkach przetargu i aukcji”, zatwierdzonych przez Sędziego komisarza, udziału 6/128 w prawie własności nieruchomości rolnej składającej się z działki ewidencyjnej numer 867 o powierzchni 0,1068 ha, położonej w miejscowości Morzyczyn Włościański (obręb 0007), gmina Sadowne, powiecie węgrowskim, województwie mazowieckim (niezałożona księga wieczysta).
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 0/100).
Oferty należy składać w terminie do dnia 5 maja 2021 roku do Kancelarii Syndyka Michała Węglińskiego, ul. Wilcza 54/1, 00-679 Warszawa, w godzinach pracy Kancelarii Syndyka, lub przesłać je na adres tej Kancelarii listami poleconymi. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła do Kancelarii po terminie nie będzie rozpatrywana.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 55,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 0/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Ireny Królak w upadłości w banku Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o numerze: 39 1090 1870 0000 0001 4370 9762 z dopiskiem „Konkurs ofert – sygn. akt XIX GUp 1304/19 dot. działki ewidencyjnej numer 867” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy.
Otwarcie i rozpoznanie ofert przez Syndyka nastąpi na posiedzeniu jawnym za pośrednictwem usług Microsoft Teams, dnia 7 maja 2021 roku o godzinie 11:00. Podczas posiedzenia zostaną rozpoznane oferty złożone we wszystkich konkursach prowadzonych w ramach niniejszego postępowania. Czynność otwarcia ofert zostanie zaprotokołowana.
Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz operat szacunkowy udostępnione są do wglądu w Kancelarii syndyka pod adresem: Woźnicki Węgliński Łopatko Restrukturyzacje sp. z o.o., ul. Wilcza 54/1, 00-679 Warszawa, w godz. 10.00 – 16.00 po uprzednim, telefonicznym umówieniu terminu (tel. 723 222 275) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej( biuro@w2l.pl).
Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i tryb sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: biuro@w2l.pl.

Cena: 550 zł brutto
Dodano: 12 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Morzyczyn Włościański
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]