możliwości zakupu udziału 30/300 wprawie własności nieruchomości gruntowej

Opis:

Obwieszczenie o konkursie ofert

1. Syndyk masy upadłości Katarzyny Zamarlik zamieszkałej w Warszawie zawiadamia o możliwości zakupu udziału 30/300 w prawie własności nieruchomości gruntowej – działce ewidencyjnej nr 734 o pow. 934 m2 w miejscowości Żelechów, gmina Żabia Wola, powiat grodziski, województwo mazowieckie (ul. Polanki, Żelechów) przysługujących masie upadłości Katarzyny Zamarlik zamieszkałej w Warszawie dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PL1Z/00053288/0, za cenę nie niższą, niż 100,00 zł (słownie: sto złotych zero groszy).

2. W przypadku zgłoszenia się kilku oferentów, którzy złożyli oferty co najmniej równe cenie minimalnej, umowa sprzedaży zostanie zawarta z podmiotem, który w drodze licytacji zaproponuje najwyższą cenę. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia ceny przed zawarciem umowy przenoszącej tytuł do udziału w nieruchomości. Ponadto na kupującym ciąży obowiązek poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy.

3. Osoby zainteresowane nabyciem udziału w nieruchomości zobowiązane są do złożenia w formie pisemnej oferty na adres kancelarii Syndyka, tj. ul. Stanisława Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa. W ofercie należy zawrzeć dokładne dane oferenta (imię, nazwisko, adres i numer PESEL (inny numer identyfikacyjny w przypadku osób bez nr PESEL), oferowaną cenę, adres e-mail, podpis. Do oferty należy dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające reprezentację oferenta oraz wszelkie wymagane prawem zgody lub zezwolenia. Oferta nie może zmieniać warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu.

4. Oferty należy składać w terminie 3 tygodni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj do dnia 10 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00. Rozstrzyga data wpływu. Osobiste doręczenie oferty wymaga wcześniejszego uzgodnienia drogą telefoniczną lub e-mail.

5. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres e-mail: marcin.orzechowski@tklaw.pl / tomasz.kaczorowski@tklaw.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 690 360 048 / 694 453 464.

6. Dla nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego obwieszczenia został sporządzony operat szacunkowy przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych, opinia ta może być udostępniona na życzenie zainteresowanych podmiotów.

7. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert. Syndyk zastrzega możliwość wydłużenia terminu nadsyłania ofert lub odwołania konkursu w dowolnym czasie. Sprzedaż jest dokonywana w postępowaniu upadłościowym i ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, tj. następuje bez obciążeń (z wyjątkami określonymi prawem).

Cena: 100 zł brutto
Dodano: 21 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Żelechów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]