Należności przysługujących Upadłemu

Opis:

SYNDYK BARTOSZA JĘDRACHOWICZA

zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki należności przysługujących Upadłemu od:

1. GK Dystrybucja Grzegorz Kordeł – należność z tytułu sprzedaży towaru, w łącznej wysokości nominalnej 55.933,66 zł;

2. Firma Handlowa ATUT Andrzej Baranowski – należność z tytułu sprzedaży towaru, w łącznej wysokości nominalnej 19.913,97 zł;

3. Akard Piotr Cudny – należność z tytułu sprzedaży towaru, w łącznej wysokości nominalnej 89.762,72 zł;

4. Best Sale Jakub Pawelec – należność z tytułu sprzedaży towaru, w łącznej wysokości nominalnej 43.180,54 zł;

za łączna kwotę 7.000,00 zł (słownie:siedem tysięcy złotych, 00/100)

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 29 maja 2020 r., listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpływu w ww. terminie więcej niż jednej oferty przy co najmniej równej cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu do składania ofert, licytacje telefoniczną. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.

Cena: 7 000 zł brutto
Dodano: 27 maja 2020
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]